Regulamin Komisji Sportu

Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego

                                                                     § 1

 

1.     Regulamin określa zakres i tryb działania Komisji Sportu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego zwanej dalej „Komisją”.

2.     Komisja jest organem Zarządu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego (PFSM) w zakresie sportu.

 

                                              § 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Przewodniczący Komisji, wybierany przez Zarząd PFSM.

2. Członkowie Komisji w ilości 9 – 12, powoływani przez Zarząd PFSM na wniosek

     Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja ze swego grona wybiera Prezydium w skład którego wchodzą:  

     Przewodniczący, 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarz i członkowie.

§ 3

Komisja realizuje zadania w zakresie systemu sportu młodzieżowego określone przez Zarząd PFSM, w szczególności wynikające z porozumienia PFSM i MENiS, w tym:

1. współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz sportu dzieci i młodzieży (systemu sportu młodzieżowego ),      

2. opracowywanie rozwiązań szkoleniowo-organizacyjnych oraz zasad  finansowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,

3. opracowywanie i doskonalenie systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach,

4. opracowywanie i doskonalenie dokumentacji organizacyjno-szkoleniowej oraz finansowej niezbędnej przy realizacji programu,

5. analiza i ocena efektów szkolenia sportowego oraz wyników osiągniętych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

6. nadzór i ocena przebiegu imprez wchodzących w skład systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

7. współpraca z Centralnym Ośrodkiem Sportu w zakresie gromadzenia i przetwarzania oraz upowszechniania wyników współzawodnictwa,

8. przygotowanie i prowadzenie konsultacji organizacyjno-szkoleniowych oraz regulaminowo-kalendarzowych z Polskimi Związkami Sportowymi oraz WISKF,   

9. współdziałanie w zakresie wypracowania koncepcji i realizacją systemu badań diagnostycznych, sprawdzianów ogólnorozwojowych i specjalistycznych w szkoleniu dzieci i młodzieży,

10. przedkładanie w formie wniosków opracowań dotyczących funkcjonowania sportu młodzieżowego,

11. współorganizacja szkoleń i doszkalania w zakresie organizacji szkolenia i finansowania systemu sportu młodzieżowego ,

12. współpraca w tworzeniu i opiniowaniu aktów organizacyjno-prawnych z zakresu sportu młodzieżowego,

 

§ 4

1.  Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, bądź wskazana przez niego osoba.

2.  Komisja działa na posiedzeniach plenarnych zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3.  Komisja działa również na posiedzeniach Prezydium, zwoływanych przez Przewodniczącego w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4.  Zadania Komisji mogą być również realizowane na posiedzeniach zespołów tematycznych zwoływanych przez przewodniczącego w zależności od potrzeb. Pracami zespołów kierują jej przewodniczący lub wskazana przez nich osoba.

5.  Przewodniczący Komisji może powoływać zespoły tematyczne zapraszając do współpracy specjalistów spoza Komisji ,określając ich kompetencję i zakres działania.

6.  Propozycje rozwiązań w sprawach strategicznych Komisja przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi/Prezydium PFSM.

7. Z wyjątkiem spraw, o których mowa w pkt.6 interpretacje wymagające natychmiastowych rozstrzygnięć i wnioski dotyczące funkcjonowania zatwierdzonych regulaminów, założeń organizacyjnych systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, podejmuje Komisja w imieniu PFSM.

§ 5

1. Wiceprzewodniczący Komisji zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności.

2. Do obowiązków sekretarza podlegającego bezpośrednio Przewodniczącemu Komisji należy prowadzenie dokumentacji Komisji oraz opracowywanie stanowiska i wniosków Komisji.

§ 6

Obsługę administracyjno-finansową Komisji zapewnia biuro PFSM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: Zarząd PFSM w dniu 24 lutego 2005 r.