Głównym Celem działania Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego jest rozwój sportu dzieci i młodzieży na terenie całego kraju oraz koordynacja działań wszystkich stowarzyszeń i organizacji członkowskich.

W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez:

- koordynowanie, kierowanie i nadzór nad systemem sportu dzieci i młodzieży na terenie kraju, zgodnie z ustalonym programem działania,

- organizowanie wspólnych działań członków Federacji oraz instytucji i organizacji prowadzących działalność w sporcie młodzieżowym,

- programowanie procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach,

- organizowanie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na szczeblu centralnym oraz opracowanie wytycznych i koordynowanie współzawodnictwa na niższych szczeblach wraz z opracowaniem wyników Systemu Sportu Młodzieżowego,

- pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży.

Do ważnych zadań PFSM należy koordynacja działań 16 Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej (w tym szczególnie przy realizacji programu rządowego MSiT - "młodzieży uzdolnionej sportowo") oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz.

  Koordynacja prac i zadań 16 Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej głównie skupiać się będzie na:

1) współpracy na zasadzie sprzężenia zwrotnego przepływu informacji;

W tym zakresie Federacja będzie wydawała Komunikaty /średnio 2 razy w miesiącu/ w wersji elektronicznej, zawierające bieżące dane dotyczące nowych, modyfikowanych przepisów prawno-organizacyjnych, finansowych, aktualności sportowych, itp. Komunikaty przesyłane będą do Urzędów Marszałkowskich i innych władz samorządowych,

2) organizowaniu szkoleń dla kadr kierowniczych Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, w tym dla: Kierowników Jednostek, Głównych Księgowych, Urzędujących Członków Zarządu, Kierowników Wyszkolenia, Trenerów Koordynatorów oraz Komisji Rewizyjnych.

3) opracowywaniu i wydawaniu materiałów metodyczno-szkoleniowych, przeznaczonych przede wszystkim dla kadry szkoleniowej prowadzącej zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

     Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki polega na realizacji przez Federację zadań zleconych obejmujących szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz nadzór nad jego przebiegiem.

Powyższe główne zadania realizowane będą poprzez:

1) prowadzenie strony internetowej zawierającej zasady, regulaminy oraz wyniki współzawodnictwa,

2) prowadzenie obliczeń związanych (w szczególności) z systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz oceną jego poziomu,

3) weryfikację komunikatów z zawodów, wprowadzanie na bieżąco wyników do systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, opracowywanie niezbędnych zestawień,

4) prowadzenie bieżącej aktualizacji bazy danych klubów rywalizujących w systemie sportu dzieci i młodzieży,

5) opracowywanie, przygotowywanie i wydawanie wydawnictwa podsumowującego wyniki systemu współzawodnictwa w relacji dyscyplin oraz samorządowej.

- Nadzór nad systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży obejmie w szczególności:

1) współpracę przy organizacji Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży poprzez: doradztwo, obserwację zawodów, obsługę konferencji technicznych oraz nadzór regulaminowy i dyscyplinarny,

2) prowadzenie bieżącej analizy regulaminów systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i wydawanie regulaminów (w tym w wersji książkowej).

- Przygotowywanie materiałów (w tym zbieranie i opracowywanie danych) niezbędnych do doskonalenia realizowanych programów. Co roczne uzgodnienie ustaleń organizacyjno-finansowych do realizowanych przez Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Kultury Fizycznej zadań zleconych z Ministerstwa  Sportu i Turystyki.

- Prowadzenie konsultacji organizacyjno-szkoleniowych z Polskimi Związkami Sportowymi dotyczącymi szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

- Przygotowanie informacji i materiałów dla Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych organizacji w tematyce sportu młodzieżowego.