(*2008)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU
 

Szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej sportowo stanowi pierwszy etap na drodze dochodzenia do mistrzostwa sportowego.

Realizowane od wielu lat założenia organizacji polskiego sportu młodzieżowego w PROGRAMIE SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO, pozytywnie skutkują wynikami na arenach Europy i świata, gdzie od kilku lat nasi reprezentanci utrzymują się w czołówce. SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO (zwany dalej SSM), obejmujący powyższy program, jest jedyną alternatywą rozwoju dla młodzieży uzdolnionej sportowo.
 

W roku 2008 program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo będzie kontynuowany, z wprowadzeniem modyfikacji polegających na:
 

·   zmianie liczby dni szkolenia wojewódzkiego w kategorii juniora i młodzika;
·  
zmianie wysokości stawki osobodnia w szkoleniu wojewódzkim juniorów;
·
ujednoliceniu procedur organizacyjno-finansowych obowiązujących w Departamencie Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego;
·  
doskonaleniu systemu naboru do szkolenia, preferowanie najbardziej perspektywicznych i uzdolnionych zawodników;
·  
rozszerzeniu szkolenia sportowego o kolejne ośrodki szkolenia sportowego młodzieży.
 

Program będzie dofinansowany i nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT), a nad jego realizacją czuwać będą: polskie związki sportowe (dalej zwane pzs), Polska Federacja Sportu Młodzieżowego (dalej zwana PFSM), wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe (dalej zwane wiss) oraz Krajowe Zrzeszenie LZS (dalej zwane KZ LZS).
 

Podstawowymi zadaniami programu będzie szkolenie:

·  
kadr wojewódzkich juniorów i juniorów młodszych (KWJ);
·  
kadr wojewódzkich młodzików (KWM);
·  
zawodników zgrupowanych w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego (sms), w tym
w szkołach interdyscyplinarnych;

·  
zawodników zgrupowanych w niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego (nsms);
·  
zawodników powołanych przez polskie związki sportowe do ośrodków szkolenia sportowego młodzieży (ossm);
·  
zawodników wskazanych przez Krajowe Zrzeszenie LZS do szkolenia w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży LZS;
a także:

·  
kontynuacja zadania TRENER;
·  
przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz w akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.
 

  Ww. wybrane zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży są dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.). przy udziale środków samorządowych i innych (kluby, sponsorzy, rodzice)
 

Podsumowaniem efektów szkolenia w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego będą następujące imprezy:

·  
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM);
·  
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (OOM) – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (MPJmł);
·  
Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ);
·  
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP).
 

  Za właściwą realizację zadań zleconych odpowiadają (zgodnie z przepisami dot. finansów publicznych) – kierownik jednostki oraz główny księgowy. Za realizację zadań szkoleniowych przez poszczególnych zleceniobiorców bezpośrednio odpowiadają (odpowiednio): kierownicy wyszkolenia ds. młodzieży w pzs, kierownicy wyszkolenia wiss lub osoby odpowiedzialne za szkolenie młodzieży w stowarzyszeniu/jednostce organizacyjnej, kierujący powołanymi w tych jednostkach zespołami metodyczno-szkoleniowymi.