(*2008)

1. SZKOLENIE MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO
 

            Rok 2008 poświęcony będzie dalszej modyfikacji programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo. Dobór do szkolenia będzie się odbywał na podstawie wyników przeprowadzonego testu sprawności ogólnej /TEST MIĘDZYNARODOWY/ oraz testów sprawności specjalnej, specyficznej dla każdej z dyscyplin sportu. Szkolenie winno dotyczyć zawodników:

·   posiadających obywatelstwo polskie;

·   posiadających licencje właściwych polskich związków – zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym /Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm./;

·   zaakceptowanych przez właściwe pzs na listach KWJ, sms, nsms, ossm i ossm KZ LZS lub zaakceptowanych przez wiss na listach KWM.
 

1.1 Nabór do szkolenia młodzieży uzdolnionej w poszczególnych formach, zarówno dla zawodników kategorii młodzika, jak i juniora, realizowany winien być raz w roku. Obowiązkowym elementem przy dokonywaniu naboru powinny być wyniki TESTU MIĘDZYNARODOWEGO oraz sprawdzianu specjalistycznego w dyscyplinie z roku 2007, opracowanego przez właściwy pzs.

Kontynuowane będą działania nakierowane na ustalenie optymalnych kryteriów naboru zawodników i weryfikacji składów kadr objętych programem szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

O zakwalifikowanie zawodników do właściwej kadry wojewódzkiej wnioskuje (do wiss) trener koordynator dyscypliny sportu na podstawie: wyników sportowych, wyników testów sprawności ogólnej i specjalnej, badań lekarskich oraz prognozy rozwoju sportowego zawodnika.

Zmiany w kadrach wojewódzkich przeprowadzane są (głównie) raz w roku, w terminie zależnym od specyfiki funkcjonowania dyscypliny sportu. O zmianach w składach KW wiss ma obowiązek informować DSKM, bezpośrednio po dokonaniu korekt /po uzyskaniu akceptacji właściwego pzs w przypadku KWJ oraz ozs w przypadku KWM/ drogą elektroniczną, przesyłając aktualny wykaz zawodników szkolonych w dyscyplinie (zgodnie z załącznikiem zał 3-druk 5.1 imienny wykaz 2008) oraz w wersji papierowej w możliwie najkrótszym terminie.

Wszystkie jednostki realizujące program dofinansowywany ze środków MSiT: wiss, sms i nsms oraz ossm pzs i LZS przeprowadzają w trakcie szkolenia w roku 2008 sprawdziany sprawności ogólnej – TEST MIĘDZYNARODOWY (MTSF) i specjalistycznej w dyscyplinie.
 

Terminy przeprowadzania TESTU (nie później niż do końca września 2008 r.) winny być wyraźnie zaznaczone w dokumentacji szkoleniowej każdej jednostki prowadzącej szkolenie.
 

Po przeprowadzeniu MTSF kierownik wyszkolenia (wiss, pzs lub KZ LZS) sporządza analizę wyników i przesyła (w formie papierowej i elektronicznej), wyniki testu wszystkich zawodników w terminie do 30 dni od przeprowadzenia testu – do właściwego pzs oraz do MSiT. – zbiorczo wszystkie dyscypliny do końca października br.

W przypadku zawodników młodszych (np. 6-letnich) należy przyjąć wiek 7 lat, podobnie dla zawodników 20-letnich i starszych – należy przyjąć wiek 19 lat. Członków kadr wojewódzkich obowiązuje również przeprowadzenie testu specjalistycznego obowiązującego w danej dyscyplinie, wskazanego przez właściwy pzs. W przypadku wiss koszty przeprowadzenia MTSF przy współpracy np. z AWF można ująć w pozycji badania i ubezpieczenia.

NORMY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Sprawność

Suma punktów

Ilość pkt. za 1 próbę

wybitna

641 i więcej

81 i więcej

wysoka

561 – 640

71 – 80

średnia

481 – 560

61 – 70

niska

401 – 480

51 – 60

bardzo niska

400 i mniej

50 i mniej


APELUJEMY O SUMIENNE PRZEPROWADZENIE SPRAWDZIANÓW I RZETELNE SPORZĄDZENIE WYNIKÓW.
 

        Zmiany powyżej 10 % w poszczególnych pozycjach planu kosztów bezpośrednich, np. w każdej akcji szkoleniowej oraz w pozostałych pozycjach planu /w tym koszty pośrednie/ - wymagają zgody DSKM. Zleceniobiorca winien poinformować DSKM o zmianie terminu, miejsca, liczby uczestników akcji, itp., w której następują zmiany. Powinny być one ujęte również w kolejnym planie po zmianach.

Organizatorów zgrupowań lub konsultacji szkoleniowych w okresie wakacji letnich oraz innych przerw w nauce, realizowanych w ramach Programu nie dotyczy     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz. 67 z dnia 10.02.1997r.)
 

1.2. Organizacja szkolenia kadr wojewódzkich juniorów

   Szkoleniem będą objęci zawodnicy w kategoriach juniora i juniora młodszego, a za zgodą właściwego polskiego związku sportowego również zawodnicy o jeden rok młodsi /wybitnie uzdolnieni/ i o jeden rok starsi – pod warunkiem zdobycia medalu MPJ w ostatnim roku startów.

Procesem szkoleniowym obejmie się najbardziej uzdolnioną sportowo młodzież w określonych przez MSiT dyscyplinach sportu- /zał A str. 14/. Głównym celem tej formy szkolenia będzie wyselekcjonowanie i przygotowanie najbardziej wybijających się zawodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych juniorów pzs. O proporcjach liczbowych zawodników z poszczególnych kategorii wiekowych uczestniczących w szkoleniu oraz limitach zawodników rezerwowych decyduje kierownik wyszkolenia wiss, na podstawie wniosku trenera koordynatora, po uzyskaniu zgody kierownika wyszkolenia ds. młodzieży właściwego pzs.

  Dofinansowaniem ze środków MSiT w dyscyplinach indywidualnych objętych będzie min. 6.588 zawodników. W grach zespołowych (baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna K, piłka siatkowa, piłka plażowa, piłka ręczna i rugby) planuje się dofinansować szkolenie min. 1.756 zawodników. Łącznie daje to minimum liczbę 8.344 /miejsca naliczeniowe/ zawodniczek i zawodników KWJ dofinansowywanych przez MSiT.

   Podział przyznanego dla dyscypliny limitu miejsc na szkolenie KWJ w podstawowych dyscyplinach indywidualnych został dokonany na podstawie wyników sportowych współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży osiągniętych przez województwa w roku 2007 w dwóch kategoriach wiekowych: juniora i juniora młodszego. W grach zespołowych podziału całej puli miejsc na poszczególne województwa dokonały pzs. W dyscyplinach indywidualnych, w przypadku pzs prowadzących szkolenie w formie sms lub ossm, pzs podzieliły do 20% przyznanego dla dyscypliny limitu miejsc. W przypadku pzs nie korzystających z tej formy szkolenia /sms, ossm/ pzs podzieliły do 10% limitu miejsc na dyscyplinę. Limit miejsc dodatkowych /2.230/ na poszczególne województwa rozdzielono na podstawie wyników współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży osiągniętych przez województwa w roku 2007 w czterech kategoriach wiekowych: młodzieżowca, juniora, juniora młodszego i młodzika.

Realizatorami tego zadania będą wiss.
 

1.3. Organizacja szkolenia kadr wojewódzkich młodzików

Kontynuowane będzie szkolenie młodzików (w rocznikach uzależnionych od dyscypliny sportu), w podobnych formach organizacyjnych jak w KWJ, ale z odmiennymi założeniami programowymi. Liczba młodzików objętych dofinansowaniem do procesu szkolenia wynosić będzie 12.000 (podział na województwa dokonany został na podstawie danych GUS dotyczących populacji dzieci w wieku 11-15 lat), natomiast podziału przyznanego limitu na dyscypliny dokonają zarządy wiss, na wniosek pionów szkolenia lub kierowników wyszkolenia.
Realizatorami tego zadania będą również wiss.
 

1.4. Organizacja całorocznego szkolenia w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje szkolenie sportowe zawodników posiadających licencje sportowe właściwego pzs, zgrupowanych w publicznych sms w liczbie około 1500 uczniów – zawodników, legitymujących się minimum II klasą sportową. Należy przestrzegać, aby w sms szkoleni byli zawodnicy rokujący nadzieje na przyszłe sukcesy w kategorii seniorów. Samorządy, wiss i pzs winny dążyć do poprawy warunków do uprawiania danej dyscypliny sportu w sms.

            Działania DSKM w roku 2008 ukierunkowane będą na dalszą wnikliwą analizę i monitoring naboru do szkolenia w sms. Szczególną uwagę zwrócimy na działalność pzs w zakresie:
 

1. naboru odpowiednich kandydatów do szkolenia w sms. Szkoleniem w tych placówkach mogą być objęci zawodnicy, którzy spełnili kryteria naboru do placówki szkolenia sportowego oraz zaliczyli testy sprawności ogólnej (MTSF) i specjalnej, określone przez poszczególne pzs i zostali zatwierdzeni przez właściwy pzs jako spełniający kryteria finansowania;

2.przygotowania i realizacji wieloletnich programów szkolenia sportowego, pozytywnie zaopiniowanych przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy COS, na podstawie których prowadzone winno być szkolenie w sms, zawierających m.in. kryteria naboru, sprawdziany poziomu wytrenowania, warunki przechodzenia zawodników do grup szkoleniowych o wyższym poziomie sportowym, itp.;

3. systematyczności w wypełnianiu zadań z zakresu nadzoru merytorycznego nad procesem szkolenia sportowego w szkole /kontrole, konsultacje, oceny, doszkalanie kadry szkoleniowej, itp./
i współpracę w tym zakresie z wiss oraz ocenę efektywności i skuteczności realizacji celów szkoleniowych;

4. prawidłowości i terminowości przekazywania okresowych sprawozdań i rozliczeń z realizacji zadań do MSiT.    

Realizatorami tego zadania będą pzs.

Uwaga: Zawodnicy sms mogą być szkoleni razem z zawodnikami kadr wojewódzkich jedynie za środki, które pzs otrzymał w ramach umowy na prowadzenie sms.
 

1.5. Organizacja całorocznego szkolenia w niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego

     W roku 2008 ze środków MSiT dofinansowany będzie proces szkolenia dla ok. 300 zawodników – członków kadr pzs. Dofinansowaniem, podobnie jak w szkołach publicznych, objęci będą zawodnicy, którzy pomyślnie przeszli egzamin wstępny oraz testy sprawności ogólnej (MTSF) i specjalnej, określone przez poszczególne pzs.

Zaleca się pzs, aby Ministerstwo Sportu i Turystyki nie było dla nich jedyną jednostką, która dofinansowuje funkcjonowanie tych szkół. Pzs, jako organy prowadzące sms, winny zwiększać udział środków własnych lub pochodzących z dotacji samorządowych, wpłat klubów sportowych lub rodziców uczniów w kosztach ich prowadzenia.

Realizatorami tego zadania będą pzs.

Uwaga: Zawodnicy nsms mogą być szkoleni razem z zawodnikami kadr wojewódzkich jedynie za środki, które pzs otrzymał w ramach umowy na prowadzenie nsms.
 

1.6. Organizacja szkolenia w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży pzs

    Szkolenie to realizowane będzie dla ok. 1500 zawodników w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży w dyscyplinach indywidualnych oraz dla ok. 1500 zawodników w gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ośrodkach szkolenia w zespołowych grach sportowych.

    Wszyscy szkoleni winni pomyślnie przejść testy sprawności specjalnej, określone przez poszczególne pzs oraz sprawności ogólnej (MTSF).

Realizatorami tego zadania będą również pzs.

Uwaga: Podobnie jak w przypadku zawodników sms i nsms, zawodnicy ossm pzs, mogą być szkoleni razem z zawodnikami kadr wojewódzkich jedynie za środki, które pzs otrzymały w ramach umowy na szkolenie zawodników zakwalifikowanych do dofinansowania w tych ośrodkach.
 

1.7. Organizacja szkolenia w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży LZS

Prowadzone będzie ponadto szkolenie w około 70 ośrodkach Krajowego Zrzeszenia LZS, w których dofinansowywane będzie szkolenie około 650 zawodników /do ukończenia 19. roku życia/, zatwierdzonych przez kierowników wyszkolenia właściwych pzs, z wyznaczonymi zadaniami wynikowymi (tak jak w sms). Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje dofinansowanie na wskazane ośrodki Zrzeszenia LZS, Krajowemu Zrzeszeniu, po zawarciu z nim umowy określającej w załącznikach:
 

1/ wykaz dofinansowywanych ośrodków w poszczególnych dyscyplinach sportu wraz z liczbami szkolonych w nich zawodników;

2/ plan kosztów realizacji zadania, obejmujący zaangażowanie środków z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków własnych na poszczególne rodzaje kosztów, obejmujących:

a)       zgrupowania i konsultacje szkoleniowe;

b)       starty w imprezach krajowych i międzynarodowych;

c)       wynajem obiektów sportowych;

d)       zakup sprzętu sportowego, ubiorów oraz leków i odżywek;

e)       badania lekarskie, diagnostyczne i wydolnościowe;

f)         ubezpieczenie zawodników i kadry szkoleniowej;

g)       bezosobowy fundusz płac;

h)       koszty obsługi realizacji zadania wraz z ich specyfikacją.

Włączanie nowych zawodników do dofinansowania ich procesu szkoleniowego, zamiast tych, którzy zostaną skreśleni, może się odbywać wyłącznie od początku kolejnego kwartału roku szkoleniowego po uzyskaniu akceptacji właściwego pzs.

Uwaga: Podobnie jak w przypadku zawodników sms i nsms, zawodnicy ossm KZ LZS, mogą być szkoleni razem z zawodnikami kadr wojewódzkich jedynie za środki, które KZ LZS otrzymały w ramach umowy na szkolenie zawodników zakwalifikowanych do dofinansowania w tych ośrodkach.

Uwaga: Imienne wykazy szkolonych zawodników, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2008 r. z jednego z programów realizowanych ze środków FRKF, muszą wpłynąć do Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego, w wersji papierowej i elektronicznej, w terminie do dnia 28 lutego 2008 r. (w przypadku kadr wojewódzkich do 31 marca).
 

1.8 Program przygotowań i udziału akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu.

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego (ZG AZS) przy współudziale pzs. Program skierowany jest do sportowców – studentów, do 28 roku życia, spełniających kryteria sportowe opracowane przez pzs oraz ZG AZS. Zadania realizowane w tym zakresie dotyczą przygotowań oraz startu reprezentacji w letnich i zimowych Uniwersjadach oraz Akademickich Mistrzostwach Świata.

Założenia ogólne

1.   Cel i charakter zadania. Program ma na celu wyłonienie zawodników stanowiących zaplecze dla szkolenia olimpijskiego oraz promowanie wśród młodzieży studenckiej do udziału w światowym ruchu sportu studenckiego i jego imprezach mistrzowskich. Udział reprezentacji Polski w uniwersjadach i akademickich mistrzostw świata (AMŚ) w latach ubiegłych przyczynił się do promocji Polski na arenie międzynarodowej. Istotnym założeniem jest utrzymanie wysokiej pozycji Polski w tym obszarze, wyrażanego pozycją w klasyfikacji medalowej uniwersjad i AMŚ.

2.   Uniwersjady i AMŚ. Uniwersjady, zwane popularnie Igrzyskami Studenckimi są podstawową imprezą w kalendarzu sportowym FISU. Odbywają się one co dwa lata, w latach nieparzystych.
W tym samym roku rozgrywane są zawody zimowe i letnie. Uczestnikami są studenci w wieku 17-28 lat. AMŚ rozgrywane są, co dwa lata, w latach parzystych.
 

Założenia programowo organizacyjne

1.   Zasady finansowania. Dofinansowanie zadania obywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.). Zleceniobiorca powinien w roku bieżącym uwzględnić w ofercie: przygotowania i starty AMŚ ‘2008 oraz przygotowania do uniwersjady letniej i zimowej ‘2009.

2. Informacje zawarte w ofercie. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć wniosek w na powierzenie realizacji zadania państwowego z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, z wyłączeniem „dodatkowych załączników do wniosku składanych przez polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym” oraz szczegółowego regulaminu i programu przedsięwzięcia. Informacje te wnioskodawca powinien złożyć w terminie - na dwa tygodnie przed konsultacjami przedstartowymi organizowanymi z udziałem wnioskodawcy i MSiT.

Uwaga !!! W przypadku stwierdzenia na akcji szkoleniowej dofinansowanej ze środków MSiT istotnych nieprawidłowości natury finansowej lub organizacyjnej – np. udział osób nieuprawnionych, brak aktualnych badań lekarskich, brak dokumentacji szkoleniowej, akcja taka może nie być rozliczona przez MSiT oraz nie będzie możliwe przesunięcie zaplanowanych na tę akcję środków na inne zadanie. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty dofinansowania na szkolenie o kwotę planu wykazaną w aneksie obowiązującym na czas trwania akcji szkoleniowej.