(*2008)

2. SZKOLENIE WOJEWÓDZKIE
 

2.1. Cel podstawowy i sposoby realizacji

Podstawowym celem ponadklubowego szkolenia wojewódzkiego jest wyłonienie i jak najlepsze przygotowanie pod względem motorycznym i technicznym, wybitnie uzdolnionych młodych zawodników oraz przekazanie ich do dalszego szkolenia w ramach kadr narodowych juniorów (KNJ), prowadzonych przez pzs. Celem strategicznym jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży uzdolnionej do reprezentowania barw narodowych na mistrzostwach Europy i świata oraz Igrzyskach Olimpijskich.

Cel ten realizowany jest poprzez:

1. prowadzenie właściwego naboru uzdolnionej sportowo młodzieży nie tylko na podstawie wyniku sportowego, lecz również wyników testu sprawności ogólnej /TEST MIĘDZYNARODOWY – MTSF/ oraz testów sprawności specjalnej, specyficznej dla każdej z dyscyplin sportu, a także w oparciu o rozeznanie co do stanu zdrowia, warunków somatycznych, poziomu cech motoryki i cech wolicjonalnych oraz na podstawie wyników obserwacji podczas treningu sportowego i startów;

2.   szkolenie uzdolnionych zawodników (w kategorii juniora i juniora młodszego), przez średnio 50 dni w roku w dyscyplinach indywidualnych i średnio 40 dni w grach sportowych, w dobrych warunkach treningowych, ze zwróceniem uwagi na właściwy dobór metod i środków treningowych oraz stosowanie ich w odpowiednich proporcjach dla danego etapu szkolenia;

3. organizowanie wspólnych zajęć treningowych dla młodych, najlepszych w danym województwie i o zbliżonym poziomie sportowym, zawodników, prowadzonych przez najbardziej skutecznych
w szkoleniu młodzieży trenerów;

4. opracowywanie jednolitych programów szkoleniowych i prowadzenie właściwej dokumentacji treningowej;

5.   prowadzenie doszkalania instruktorów i trenerów.
 

2.2. Formy szkolenia

Głównymi formami szkolenia w trzech kategoriach wiekowych są: obligatoryjne letnie zgrupowanie /min. 10-dniowe dla KWJ/ i zgrupowanie zimowe.

Konsultacje (trwające od 2 do 6 dni) mogą mieć różny charakter, w zależności od celów i zadań szkoleniowych.

Konsultacje mogą mieć charakter:
 

·        treningowy (np. 3 dni w końcu tygodnia – piątek – niedziela)

·        sprawdzający (przeprowadzenie sprawdzianu lub testu)

·        badawczy (przeprowadzenie badań lekarskich, testowych – naborowych)

·        startowy (obserwacja zawodnika podczas startu)
 

Dopuszcza się maksymalnie 2 konsultacje startowe w przypadku KWJ oraz maksymalnie 1 konsultację startową i 1 konsultację naborową w przypadku KWM. Konsultacja startowa nie może dotyczyć udziału zawodników kadr wojewódzkich w imprezie głównej - eliminacjach i finałach OOM, MPJ oraz MMM.

MSiT nie dofinansowuje zgrupowań organizowanych na zasadach akcji dochodzących.

Dopuszcza się organizację konsultacji ze środków FRKF na zasadach akcji dochodzących
z możliwością ich dofinansowania do 40 zł /KWJ/ lub 20 zł /KWM/ze środków MSiT.
 

2.3. Realizacja procesu szkolenia

1. Szkolenie wojewódzkie powinno być realizowane zgodnie z rocznymi programami szkolenia w dyscyplinie, opartymi o powyższe zalecenia i wytyczne pzs. Program taki, opracowany przez trenera koordynatora, powinien być zaopiniowany przez Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy (WZMS) oraz zatwierdzony przez kierownika ds. wyszkolenia młodzieży lub osobę odpowiadającą za szkolenie młodzieży w pzs (dla KWJ) lub kierownika wyszkolenia wiss (dla KWM).

2. Za realizację szkolenia sportowego w województwie odpowiedzialny jest kierownik wyszkolenia sportowego wiss, który w ramach swoich obowiązków:

·   współpracuje z MSiT i pzs w zakresie realizacji programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej oraz przestrzega zaleceń i wytycznych pzs w tym zakresie,

·   kieruje pracą trenerów kadry wojewódzkiej,

· podejmuje decyzje w sprawach organizacyjno-szkoleniowych województwa, nie zastrzeżonych do kompetencji zarządu wiss, prezesa i innych władz,

·   sporządza okresowe sprawozdania i oceny zgodnie z wytycznymi MSiT’

·   przedstawia stosowne wnioski i uwagi do programu wynikające z jego realizacji.

Uwaga: Od 2008 roku, kierownicy wyszkolenia wiss muszą legitymować się co najmniej
I klasą trenerską oraz posiadać wyższe wykształcenie.

W szczególnych wypadkach Minister Sportu i Turystyki może wyrazić zgodę na odstępstwa od powyższego zapisu

Na 10 dni przed rozpoczęciem akcji (zgrupowania, bądź konsultacji) do biura wiss musi wpłynąć:

·   szczegółowy program akcji, na właściwym druku, z podaniem dokładnego terminu i adresu miejsca akcji,

·   lista zawodników uczestniczących w danej akcji szkoleniowej (członków KWJ lub KWM),

·   preliminarz kosztów akcji szkoleniowej,

·   inne dokumenty – wymagane przepisami w zakresie finansów publicznych.

3. Zatwierdzenie programu i preliminarza przez upoważnione osoby wiss, powoduje uruchomienie realizacji zadania.

4. Warunki realizacji akcji szkoleniowej, z zachowaniem procedur w zakresie przepisów dot. zamówień publicznych, uzgadnia trener koordynator z kierownikiem wyszkolenia wiss. Każda zmiana miejsca, terminu lub składu osobowego uczestników akcji szkoleniowej musi być przekazana kierownikowi wyszkolenia przed terminem rozpoczęcia zgrupowania, konsultacji oraz uzasadniona pisemnie – wymaga bowiem zatwierdzenia przez upoważnione osoby jednostki.

5. W czasie akcji szkoleniowej – prowadzący zobowiązany jest posiadać i prowadzić następującą dokumentację:

preliminarz kosztów*- w przypadku KWM z rozbiciem na źródła finansowania,

listę uczestników*,

aktualne zaświadczenia lekarskie zawodników** i trenerów** (lub dokumenty równorzędne),

regulamin * (z podpisami uczestników potwierdzającymi jego znajomość),

program szkolenia*,

dziennik zajęć***,

rozkład dnia*,

dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników,

dokumenty /kserokopie/ potwierdzające uprawnienia szkoleniowe oraz licencje prowadzących

oraz potwierdzenie o dokonaniu wpłat indywidualnych, w przypadku przebywania na zgrupowaniu sportowym innych, nieuprawnionych osób (zgodnie z listą uczestników). 

            Uczestnicy natomiast winni obowiązkowo posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość.

         *  zatwierdzone przez wiss;

  **zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz.U. Nr 189, poz. 1396) - zaświadczenie takie wydaje lekarz medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Wykaz poradni medycyny sportowej posiadających umowę z NFZ oraz lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego wydany przez PTMS można znaleźć na stronie http://www.ptms.org.pl/  

       *** dziennik musi być prowadzony na bieżąco i zawierać m.in. listę uczestników z ewidencją udziału zawodników w jednostce treningowej (obowiązująca symbolika T lub N) oraz podaniem liczby uczestników w jednostce treningowej

6. Po przeprowadzeniu akcji szkoleniowej trener koordynator składa do biura wiss – w terminie
14 dni od jej zakończenia:

·        sprawozdanie z przeprowadzonej akcji,

·        potwierdzenie udziału zawodników i trenerów w akcji (imienną listę z podpisami),

·        rachunki za poniesione koszty (według szczegółowych wytycznych wiss).

      UWAGA !!! wskazane jest, aby dowody księgowe za udział wszystkich uczestników – trenerów i zawodników /ew. innych uczestników/ zawierały szczegółowe informacje takie jak np. liczba osób, liczba dni i stawka a w przypadku ich braku wymagają szczegółowego opisu wiss na odwrocie.

      Pozostałe dokumenty niezbędne do rozliczenia zadania (w tym dotyczące zachowania przepisów w zakresie finansów publicznych) opracowuje i składa do wiss osoba odpowiedzialna – upoważniona z ramienia okręgowego związku dyscypliny za prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej.

 UWAGA!!! Wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń powinny być złożone w wyznaczonym przez wiss terminie, umożliwiającym terminowe i poprawne złożenie okresowych sprawozdań finansowych oraz merytorycznych do MSiT.

7. Zawodnikom szkolonym w kadrach wojewódzkich nie zwraca się (ze środków MSiT) kosztów przejazdu na akcje szkoleniowe. Koszty te ponoszone są np. ze środków własnych wiss, klubów, sponsorów, rodziców, itp.

 8. W ramach kadr wojewódzkich można szkolić zawodników powołanych do szkolenia centralnego, o ile nie są oni objęci szkoleniem w sms, nsms, ossm ze środków MSiT.

9. Zawodnik może być szkolony tylko w jednej dyscyplinie sportu.

10. Zawodnicy/czki, którzy decyzją właściwych polskich związków sportowych są zawieszeni w prawach zawodnika na skutek zażywania środków dopingujących, nie mogą w tym okresie być objęci szkoleniem w ramach programów finansowanych i koordynowanych przez MSiT.

Uwaga !!! W przypadku stwierdzenia na akcji szkoleniowej sportowym dofinansowanym ze środków MSiT istotnych nieprawidłowości natury finansowej lub organizacyjnej – np. udział osób nieuprawnionych, brak aktualnych badań lekarskich, brak dokumentacji szkoleniowej, akcja taka może nie być rozliczona przez MSiT oraz nie będzie możliwe przesunięcie zaplanowanych na tę akcję środków na inne zadanie. Jest to jednoznaczne z uprawnieniem MSiT do zmniejszenia kwoty dofinansowania na szkolenie o kwotę planu wykazaną w aneksie obowiązującym na czas trwania akcji szkoleniowej. 

11. W uzasadnionych przypadkach MSiT może wyrazić zgodę na odstępstwa od opracowanych zasad dotyczących organizacji szkolenia kadr wojewódzkich juniorów, juniorów młodszych i młodzików.

12. WISS zobowiązane są do przesłania do MSiT kserokopii podpisanych list uczestników wszystkich akcji szkoleniowych uporządkowanych chronologicznie w układzie dyscyplin. Przesyłane listy winny bezwzględnie zawierać terminy i miejsca akcji, dane zawodników i trenerów wraz ze wskazaniem przynależności klubowej. Termin przesłania winien być zgodny z terminem sprawozdań okresowych do MSiT. Przy wspólnej organizacji zgrupowań dla uczestników finansowanych z różnych programów MSiT winny być sporządzone oddzielne listy uczestników dla każdego z programów.