(*2008)

3. ORGANIZACJA SZKOLENIA W KADRACH WOJEWÓDZKICH JUNIORÓW
 

3.1. Zasady ogólne

1.     Ministerstwo Sportu i Turystyki określa wykaz dyscyplin sportowych /zał. A str. 14/, limity zawodników oraz zasady realizacji zadań wynikających z „Systemu Sportu Młodzieżowego”.

2.     Wiss realizują zadania ponadklubowe, wojewódzkie oraz ponadwojewódzkie związane z systemem.

3. Środki finansowe MSiT na zadania zlecone powinny być uzupełniane środkami lokalnymi, tj. samorządowymi, klubowymi, od sponsorów, prywatnymi, własnymi, itp. Dofinansowanie z lokalnych źródeł należy traktować jako wkład w ponadklubową formę szkolenia, a w preliminarzu i w rozliczeniu wykazywać jako inne środki.
 

3.2.  Założenia szkoleniowo-finansowe

1. Wiss szkolą głównie zawodniczki i zawodników w kategorii wiekowej juniora i juniora młodszego realizując zadania ponadklubowe.

2.   Plany szkoleniowe, imienne składy kadr wojewódzkich oraz wykazy trenerów koordynatorów i trenerów współpracujących zatwierdza kierownik wyszkolenia ds. młodzieży właściwego pzs, na wniosek wiss, w uzgodnieniu z odpowiednim wojewódzkim związkiem sportowym. Do rezerw kadr wojewódzkich można powołać maksymalnie do 50 % liczby zawodników w danej kadrze. W dyscyplinach indywidualnych przy grupach liczących do 5 osób włącznie rezerwa może wynosić do 100% puli miejsc. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach decyzję o zwiększeniu limitu rezerwy kadry wojewódzkiej podejmuje kierownik wyszkolenia wiss. W uzasadnionych przypadkach, np. gry sportowe, dopuszcza się, w celu zapewnienia prawidłowości procesu szkoleniowego, zwiększenie liczby szkolonych zawodników, kosztem średniej liczby dni szkoleniowych /50 lub 40/, przy zachowaniu limitu osobodni na dyscyplinę.

3. Dofinansowanie do kosztów szkolenia zawodników KWJ naliczone będzie na jednego zawodnika – średnio na 50 dni szkoleniowych w sportach indywidualnych i średnio na 40 dni w zespołowych grach sportowych.

4.  Stawka dofinansowania na jednego zawodnika powołanego do KWJ, ustalana na każdy rok, w 2008 r. wynosi 70,00 zł. Maksymalne dofinansowanie ze środków MSiT do osobodnia może wynosić 75 zł, pod warunkiem zrealizowania planowanego na dyscyplinę limitu osobodni szkolenia.
W stawce tej nie przewiduje się zwrotu kosztów przejazdów zawodników.

Na liście uczestników zgrupowań (zadań szkoleniowych) obowiązkowo należy wpisać kadrę szkoleniową.
 

     W limicie 70,00 zł na osobodzień mieszczą się głównie koszty:

      - zakwaterowania i wyżywienia zawodników i trenerów,
      - wynagrodzeń trenerów i instruktorów podczas zgrupowań i konsultacji,
      - wynajmu obiektów sportowych,
      - zakupu paliwa niezbędnego do prowadzenia zajęć,
      - zakupu niezbędnych leków*,
      - zakupu zatwierdzonych (uzgodnionych z wiss) odżywek,
      - zakupu drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowego prowadzania zajęć                           (uzgodnionego z wiss),
      - przejazdu trenerów,
      - przewozu sprzętu sportowego (w uzasadnionych przypadkach).


UWAGA !!! – ze stawki „naliczeniowej” na zawodnika nie wolno finansować kosztów organizacyjnych zawodów a także udziału w eliminacjach i finałach OOM, MPJ, a w przypadku szkolenia w KWJ młodzików – również udziału w MMM.

     * w uzasadnionych sytuacjach, dot. nagłych zachorowań i kontuzji, dopuszcza się finansowanie zakupu lekarstw dla zawodników uczestniczących w akcjach szkoleniowych; wymaga to jednak stosownego zapisu w sprawozdaniu z akcji szkoleniowej. W innych przypadkach zakup produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety powinien być zaopiniowany przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowe uzależniony od indywidualnych wskazań lekarza podjętych na podstawie przeprowadzonych badań.

5.   Stawki wynagrodzeń dla szkoleniowców na zgrupowaniach i konsultacjach wynoszą dla:

·   trenerów – do 20,00 zł/godz. (stawka zależy od klasy trenera),
·  
instruktorów – do 15,00 zł/godz.,

      W ramach środków MSiT sfinansować można nie więcej niż 5 godz. zajęć szkoleniowych dziennie (dotyczy także trenera koordynatora prowadzącego zajęcia) oraz maksymalnie jednego szkoleniowca na każdych dziesięciu zawodników.

6.     Wysokość wynagrodzenia dla kierowników wyszkolenia w wiss może wynieść do 3 250,00 zł miesięcznie brutto, plus pochodne, w zależności od ilości grup szkoleniowych i liczby szkolonych zawodników oraz kwalifikacji zawodowych szkoleniowca. Trenerzy WZMS posiadający min II kl. trenerską (do 4 osób) mogą otrzymać wynagrodzenie do 2.500 zł. miesięcznie brutto, plus pochodne na zasadach jak wyżej /dotyczących kierownika wyszkolenia/.

7.     Trenerzy koordynatorzy oraz trenerzy współpracujący w poszczególnych dyscyplinach sportu mogą otrzymywać wynagrodzenie ryczałtowe, ustalane corocznie – uzależnione od posiadanych kwalifikacji, liczby szkolonych zawodników oraz specyfiki dyscypliny, z naliczonego dla wiss funduszu płac. Trenerzy koordynatorzy dyscyplin powinni posiadać minimum II klasę trenerską i mogą otrzymać w roku 2008 do 950 zł. miesięcznie brutto, plus pochodne, w zależności od ilości szkolonych zawodników i kwalifikacji zawodowych oraz wysokości środków posiadanych przez stowarzyszenie. W przypadku koordynatorów z niższą klasą trenerską /instruktorzy/ mogą oni otrzymać w roku 2008 max 700 zł. miesięcznie brutto, plus pochodne. W przypadku trenerów współpracujących odpowiednio max 500 zł /min. II kl. trenerska/ i 300 zł dla instruktorów.

8. Osoby prowadzące interdyscyplinarne prace organizacyjne i finansowe w wiss mogą otrzymać z tego tytułu ryczałt do 2.000 zł. miesięcznie brutto, plus pochodne proporcjonalnie do zakresu wykonywanych czynności oraz ponoszonej odpowiedzialności.

  1. Trenerom wzms i koordynatorom można dofinansować proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych z pozycji szkolenia po konsultacji z DSKM.

10.   Organizację zadań szkoleniowych za granicą dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, mających na celu np. zapewnienie lepszych warunków szkoleniowych, przy porównywalnych kosztach realizacji zadania w kraju, jak również w przypadku, gdy za granicą istnieje możliwość łączenia grup szkoleniowych (pozyskania sparingpartnerów), podnosząca efektywność szkolenia.

11.   Szkolenie realizowane przez pzs może być dofinansowane przez wiss do kwoty 55,00 zł dziennie na zawodnika, na zasadach obustronnie uzgodnionych, ale pod warunkiem ujęcia zadania w zatwierdzonym rocznym planie szkolenia wojewódzkiego dla danej dyscypliny, uzgodnionym z pzs i zatwierdzonym przez DSKM. W ramach podanej kwoty dofinansowuje się głównie zakwaterowanie i wyżywienie zawodników. Z pozostałych 15 zł stawki naliczeniowej na zawodnika można sfinansować koszty podróży trenerów lub transportu sprzętu. W przypadku realizacji zadania na obiektach COS, wiss mogą dofinansować koszt osobodnia do 75 zł.

12. Zaoszczędzone środki (ze stawki 70,00 zł dziennie na zawodnika) mogą być przeznaczone na zwiększenie liczby dni szkolenia, powiększenie liczby szkolonych zawodników lub zakup sprzętu /rozliczenie zakupu sprzętu w pozycji V – Sprzęt sportowy – pod warunkiem zrealizowania limitu osobodni / Powstałe „oszczędności” nie mogą być wynikiem braku: należytych warunków wyżywienia i zakwaterowania zawodników lub organizacji procesu szkolenia.

13.  Okres przeprowadzania badań lekarskich lub diagnostycznych zawodników kadr wojewódzkich można traktować jako konsultację.

14.   W zespołowych grach sportowych w KWJ szkoleni będą w 2008 r. zawodnicy i zawodniczki
 z następujących roczników:

-     koszykówka                - 1993

-     piłka ręczna                 - K-1994, M-1993 /do 2 osób wybitnie uzdolnieni o rok młodsi/

-     piłka siatkowa:

halowa              - K-1994, M-1993

plażowa            - 1991-1992

-     piłka nożna K              - 1992-1994

-     hokej na trawie            - 1992-1993    do 30% 1991

-     rugby                           - 1991-1992    (od 1.08. – 1992-1993)

-     hokej na lodzie            - 1991-1992    (do 31.03 – 1990-1991)

W KWM w zespołowych grach sportowych szkoleni będą zawodnicy o rok młodsi niż w KWJ.

15. Na zgrupowaniach organizowanych dla zawodników z minimum dwóch dyscyplin sportu lub przy dużej liczbie zawodników (pow. 50) – dopuszcza się (za zgodą kierownictwa wiss) sfinansowanie udziału kierownika zgrupowania (koszty wyżywienia, zakwaterowania i dojazdu na zasadach ogólnych).

16. Głównym okresem szkolenia juniorów powołanych do kadr wojewódzkich są ferie zimowe oraz wakacje letnie. Zaleca się organizować w ramach szkolenia minimum jedno obligatoryjne, min. dziesięciodniowe letnie zgrupowanie i zgrupowanie zimowe. Dopuszcza się max. 2 konsultacje startowe ze środków MSiT.

17. Środki przewidziane w planie na zakup sprzętu sportowego można przeznaczyć jedynie dla dyscyplin olimpijskich lub zakup sprzętu interdyscyplinarnego. Ubiory /bez strojów do gier zespołowych/, sprzęt sportowy, szkoleniowy oraz środki trwałe nabywa na własność Zleceniobiorca i przekazuje lub użycza w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy użyczenia.

Protokół zdawczo-odbiorczy / umowa użyczenia stanowi załącznik do rozliczenia z realizacji przedsięwzięcia.

18. Na 14 dni przed organizowaną konferencją szkoleniową wiss informuje MSiT oraz PFSM o terminie, miejscu i programie szkolenia bezpośrednich realizatorów zadań (trenerów oraz osób obsługujących zadania).

Uwaga !!!: 50 i 40 dni szkolenia oraz stawkę naliczeniową – 70 zł, należy rozumieć jako średnią liczbę dni szkoleniowych oraz średnią stawkę w roku (w rozliczeniu na jednego zawodnika).