(*2008)

4. ORGANIZACJA SZKOLENIA W KADRACH WOJEWÓDZKICH MŁODZIKÓW

 

4.1  Zasady ogólne

1.     Zawodnicy KWM stanowią bezpośrednie zaplecze KWJ.

2.     Szkoleniem KWM obejmuje się najbardziej uzdolnioną sportowo młodzież w określonych przez MSiT dyscyplinach sportu- /zał. B str. 15/  

3.     Ustala się limity zawodników do szkolenia w każdym województwie, realizowanego z dofinansowaniem ze środków MSiT Liczebność KWM obliczono na podstawie populacji dzieci w wieku 11-15 lat.

4.     Zatwierdzenia podziału limitu KWM dokonuje zarząd wiss, na wniosek WZMS.

5.     MSiT dofinansowuje ponadklubowe szkolenie KWM poprzez wiss.

 

4.2 . Założenia szkoleniowo-finansowe

 

1.      Wiss ustalają imienne listy młodzików powołanych do KWM i ich rezerw (maksymalnie do 50% liczby zawodników powołanych do kadry) oraz:

·  opracowują roczne programy szkolenia KWM, przygotowane przez WZMS,

·  powołują osoby koordynujące sprawy organizacyjno-programowe KWM oraz wyznaczają
i zatwierdzają trenerów uprawnionych do prowadzenia szkolenia w poszczególnych dyscyplinach.

2.      Stawka dofinansowania na zatwierdzonego zawodnika oraz liczba dni szkoleniowych, ustalane na każdy rok, w 2008 r. wynoszą 54 zł. (27 zł + 27 zł) oraz 21 dni szkolenia (zgrupowania
i konsultacje szkoleniowe). MSiT zabezpiecza dofinansowanie do 50% tej stawki, tj. 27 zł dziennie na zawodnika. Maksymalne dofinansowanie ze środków MSiT do osobodnia może wynosić 35 zł, pod warunkiem zrealizowania planowanego na dyscyplinę limitu osobodni szkolenia.
 

W limicie 54,00 zł mieszczą się w pierwszej kolejności koszty:

- zakwaterowania i wyżywienia zawodników i trenerów,

- wynajmu obiektów, transportu sprzętu sportowego,

- wynagrodzeń dla trenerów i instruktorów podczas zgrupowań i konsultacji.

UWAGA !!! – ze stawki „naliczeniowej” na zawodnika nie wolno finansować kosztów organizacyjnych zawodów a także udziału w MMM.
 

3. Zaoszczędzone środki (z limitu 54,00 zł. na osobodzień) mogą być przeznaczone, po zrealizowaniu limitu osobodni, na zwiększenie liczby dni szkolenia lub powiększenie liczby szkolonych zawodników. Powstałe „oszczędności” nie mogą być wynikiem braku należytych warunków wyżywienia i zakwaterowania zawodników lub organizacji procesu szkolenia. Przy finansowaniu każdej akcji szkoleniowej obowiązuje zasada do 50% dofinansowania ze środków MSiT plus minimum 50% z innych środków. Oświadczenia nie powodujące skutków finansowych dla wiss, np.:

- nie pobranie wynagrodzenia za wycenioną kwotowo pracę,

- finansowanie przejazdów zawodników (nie dotyczy zgrupowań krajowych),

 nie wchodzą w pulę 50% dofinansowania z innych źródeł.

4. Warunkiem uruchomienia środków finansowych przez MSiT jest zabezpieczenie przez wiss pozostałej kwoty, niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia zadania (np. od samorządów terytorialnych, klubów, rodziców lub sponsorów).

5. Wiss, realizujące zadania, potwierdzają pisemnie udział w programie i pokrycie kosztów szkolenia KWM z innych środków zabezpieczonych w swoim województwie.

6. Ze względów szkoleniowych i finansowych, dopuszcza się organizowanie wspólnych zgrupowań dla KWM i KWJ.

7. Głównym okresem szkolenia młodzików powołanych do kadr wojewódzkich są ferie zimowe oraz wakacje letnie. Zaleca się organizować w ramach szkolenia obligatoryjne letnie zgrupowanie i zgrupowanie zimowe. Dopuszcza się max. 1 konsultację startową oraz konsultację naborową ze środków MSiT.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się objęcie szkoleniem w KWM zawodników z najmłodszego rocznika juniora młodszego, a w przypadku braku KWJ w dyscyplinie, również starszych roczników juniora młodszego, pod warunkiem uzyskania akceptacji właściwego pzs na zasadach jak dla KWJ.

9. W dyscyplinach, w których zmiana kategorii wiekowych następuje w ciągu roku, ostatni rocznik młodzika zaleca się umieścić w KWJ.

 10. Zaleca się organizację kilkunastodniowych, interdyscyplinarnych zgrupowań typowo ogólnorozwojowych przy udziale kilkudziesięciu zawodników z pokrewnych dyscyplin sportu /np. sporty walki, zimowe, wodne lub gry/, kierownika akcji szkoleniowej, trenera gimnastyki, lekkiej atletyki z wykorzystaniem najlepszej bazy treningowej.