(*2008)

5. ORGANIZACJA WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

 

Zawodnicy uczestniczący w zawodach finałowych mistrzostw Polski, rozgrywanych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, mają obowiązek legitymowania się ważną licencją właściwego pzs, a wszyscy – aktualnymi badaniami lekarskimi.

 

Rywalizacja prowadzona będzie zgodnie ze znowelizowanym regulaminem, zamieszczonym na stronach internetowych: MSiT www.msport.gov.pl oraz www.sportmlodziezowy.pl.

 

Planuje się, że w roku 2008 zostanie opracowany i wydany nowy „Regulamin współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na lata 2009-2011”.

 

5.1. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM)

Zawody te uznaje się za wstępny etap rywalizacji sportowej w podstawowych dyscyplinach sportu. Zawody przeprowadzają wiss, z dofinansowaniem ze środków MSiT.

 

Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w zespołowych grach sportowych, prowadzone
w formie rozgrywek ligowych /koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka nożna M/ finansowane są ze środków własnych organizatorów lub środków samorządowych właściwego województwa.

 

5.2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (OOM-MPJmł)

Wytypowane województwa prowadzić będą eliminacje do OOM, korzystając z dofinansowania do kosztów organizacyjnych tych zawodów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – w dyscyplinach objętych „Systemem Sportu Młodzieżowego”.

 

Zawody Finałowe XIV OOM w 2008 r. odbędą się w następujących województwach:

 

                        sporty zimowe               - województwo śląskie

                        biegi przełajowe - województwo pomorskie

                        sporty halowe               - województwo dolnośląskie

                        sporty letnie                  - województwo kujawsko-pomorskie

 

 Terminy i miejsca zawodów finałowych w poszczególnych dyscyplinach sportu, organizowanych w ramach OOM, ustalają jej organizatorzy, w uzgodnieniu z pzs.

 

5,3. Mistrzostwa Polski Juniorów (MPJ) i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski (MMP)

 

Mistrzostwa te rozgrywane będą wg regulaminów i kalendarzy właściwych pzs. Terminy i miejsca MPJ organizowanych w ramach OOM ustalają jej organizatorzy, w uzgodnieniu z pzs.

 

5.4. Zasady współzawodnictwa ponadwojewódzkiego

1.     Współzawodnictwo sportowe prowadzone jest w dyscyplinach objętych „Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” w ramach „SSM ‘2008”.

2.   Wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe organizują eliminacje do OOM oraz MMM, po uzgodnieniu szczegółowego regulaminu zawodów z właściwym pzs.

3.   Koszty organizacyjne MMM i eliminacji do OOM, tj. koszty wynajmu obiektów sportowych, koszty sędziowskie, opieki medycznej i porządkowej, nagród regulaminowych (medale, dyplomy – MMM, dyplomy – eliminacje do OOM, itp.), na obustronnie szczegółowo ustalonych zasadach pomiędzy zainteresowanymi województwami, ponosi wytypowane wiss ze środków MSiT
W kosztach organizacji MMM i eliminacji do OOM można rozliczyć również koszty delegowania kierownika wyszkolenia lub trenerów koordynatorów.

4.  Podział środków na zawody wymienione w pkt. 3 ustalają zainteresowane województwa.
W organizacji MMM obowiązuje podział na strefy wg „Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży” w „SSM ‘2008”oraz w przypadkach szczególnych (np. łączenie kilku województw)
- decyzja PZS.

5.  Pzs, do końca lutego 2008 r. wskażą w piśmie do DSKM MSiT: organizatorów zawodów strefowych (województwo) i – w uzgodnieniu z wiss – miejsce zawodów strefowych.

6.  Dopuszcza się możliwość ponoszenia przez wiss kosztów organizacyjnych, w pierwszej kolejności - ćwierćfinałowych i półfinałowych rozgrywek eliminacyjnych do OOM w grach zespołowych w kat. juniora młodszego, po zakończeniu eliminacji wojewódzkich.

7.  Stawki ryczałtowe dla sędziów określone są przez MSiT /patrz pkt 5.5/.

8.  Na wszystkich zawodach rozgrywanych w ramach „Systemu Sportu Młodzieżowego” (dofinansowanych ze środków MSiT) nie pobiera się opłaty startowej.

9.   Koszty zawodów ponadwojewódzkich, organizowanych na zasadach obustronnie uzgodnionych pomiędzy wiss, a zainteresowanym pzs, umieszczone i zatwierdzone w rocznym planie szkoleniowym dyscypliny w województwie i kalendarzu pzs, finansowanych ze środków na szkolenie sportowe, są pokrywane w następujący sposób:

   pzs - koszty organizacyjne;

   wiss - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników do kwoty 55 zł na osobę,

       – koszty podróży trenerów, transportu sprzętu z pozostałych 15 zł. stawki naliczeniowej na zawodnika.

10. Do kosztów zawodów ponadwojewódzkich (dotyczy pkt. 9) mogą być wliczone tylko koszty uczestnictwa członków kadr wojewódzkich i ich rezerw (nie dotyczy gier zespołowych prowadzących rywalizację w układzie klubowym). Zawodnicy startujący w tych zawodach zobowiązani są również do posiadania licencji właściwych pzs.

11. W przypadku organizacji jednych (wspólnych) zawodów dla różnego rodzaju grup zawodników (różnych zadań lub programów), koszty organizacyjne pokrywane są proporcjonalnie.

12.  Ze środków MSiT mogą być dofinansowane tylko zawody eliminacyjne do finałów OOM, z których następuje bezpośredni awans do finałów(dotyczy sportów indywidualnych).

13. W przypadku stosowania przez pzs, w ramach eliminacji do OOM, rankingu z wielu imprez kalendarzowych (OTK, puchary, itp.), cykl tych zawodów nie może być dofinansowywany ze środków MSiT W takim przypadku wiss mogą rozliczyć koszty organizacji tylko jednych zawodów strefowych (uzgodnionych z pzs i zgłoszonych do DSKM MSiT do końca lutego 2008 r.).

14.  Ze środków MSiT można finansować również koszty:

·    ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i NW, z tytułu organizacji systemu szkolenia
i współzawodnictwa sportowego (organizacja imprez oraz proces szkolenia: zgrupowania i konsultacje) – ze środków przeznaczonych na „badania i ubezpieczenie”,

·    ubezpieczenia środków trwałych, zakupionych z dofinansowaniem z MSiT – ze środków przeznaczonych na koszty pośrednie.