(*2008)

6. ZADANIE „TRENER"

 

W nakładach na realizację programów: „Przygotowania olimpijskie”, „Szkolenie kadr pzs”, „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej” zabezpieczone są środki finansowe dla szkoleniowców realizujących zadania szkoleniowe. Trenerzy pracujący w klubach sportowych, współpracujący przy realizacji „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej”, a więc pracujący z młodzieżą, która dopiero zaczyna systematyczny trening, nie mieliby możliwości dofinansowywania z tych środków, gdyby nie stworzono zadania „Trener”. Trudna sytuacja finansowa we wszystkich niemal klubach sportowych, szczególnie prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, spowodowała znaczne obniżenie wynagrodzeń trenerów i instruktorów. W tej sytuacji pracę w sporcie porzuca wielu oddanych sportowi młodzieżowemu, wykształconych i zdolnych szkoleniowców. Często są to trenerzy z wybitnymi osiągnięciami.

 

Modyfikowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki systemu dofinansowywania płac dla najefektywniej pracujących z dziećmi i młodzieżą trenerów i instruktorów, w oparciu o proponowane zasady, winno zahamować szkodliwe dla sportu zjawiska, ożywić rywalizację wśród szkoleniowców, spowodować nawrót do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, a w konsekwencji zwiększyć skuteczność realizowanych programów.

 

Tryb przyznawania, zasady i kryteria dofinansowania płac
trenerom i instruktorom najefektywniej pracującym

z dziećmi i młodzieżą w klubach sportowych, współpracujących

w realizacji programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo

 

§ 1

 

1.  Środki na dofinansowanie do płac trenerów i instruktorów najefektywniej pracujących z dziećmi
i młodzieżą w klubach sportowych, współpracujących przy realizacji programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

2.  Podziału środków finansowych, zaplanowanych na realizację zadania w danym roku budżetowym, na poszczególne województwa, dyscypliny i sekcje klubowe, dokonuje się na podstawie opublikowanych wyników współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej za rok poprzedzający przyznanie dofinansowania, w dwóch kategoriach wiekowych: juniora i juniora młodszego.

 

§ 2

 

1.  Wniosek w sprawie przyznania dofinansowania do płac dla trenerów i instruktorów składają do Ministerstwa Sportu i Turystyki właściwe wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenie sportowe.

2.  Imienne wnioski o dofinansowanie do płac dla konkretnych szkoleniowców w danej dyscyplinie sportu składają do wiss trenerzy koordynatorzy (wiodący) dyscyplin, w uzgodnieniu z zainteresowanymi klubami (przy udziale trenerów pracujących w sekcji w roku 2007) i właściwym wojewódzkim związkiem sportowym tej dyscypliny.

 

§ 3

 

1.  Dofinansowanie może otrzymać trener lub instruktor, który:

a)  wzorcowo prowadził w roku 2007 stacjonarne szkolenie sportowe z dziećmi i młodzieżą
w dyscyplinie olimpijskiej;

b)  spełnił kryteria wynikowe, osiągając minimalne efekty sportowe w jednej z dyscyplin sportu, w roku poprzedzającym przyznanie dofinansowania, czyli doprowadził prowadzonych przez siebie zawodników w jednej sekcji klubowej do zdobycia minimum 16 punktów w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (MPJmł) i Mistrzostw Polski Juniorów.

2.      Wysokość dofinansowania jest proporcjonalna do ilości zdobytych punktów.

 

 

§ 4

 

1.  Dofinansowanie do płacy dla trenera lub instruktora przyznaje się na okres jednego roku.

2.  Maksymalna wysokość dofinansowania do płacy dla trenera/instruktora nie może przekroczyć 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto w skali roku.

3.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest przez wiss w dwóch ratach.

4.  Dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) może być wypłacone jednorazowo.

 

§ 5

 

1.  Wypłacanie dofinansowania wstrzymuje się w przypadkach, gdy trener lub instruktor:

  1. zaniedbuje realizację programu szkolenia lub nie prowadzi niezbędnej dokumentacji szkoleniowej (po złożeniu wniosku przez trenera koordynatora dyscypliny);

  2. został zawieszony w prawach szkoleniowca przez organ statutowy jednostki zgodnie z właściwym regulaminem sportowym.

2.  Wstrzymane dofinansowanie wypłaca się ponownie, jeżeli trener lub instruktor:

  1. podejmie właściwą realizację programu szkolenia (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez trenera koordynatora dyscypliny);

  2. odzyska prawa zawodowe.

3.  W przypadku stwierdzenia przez MSiT, że wstrzymanie dofinansowania nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez trenera lub instruktora, dofinansowanie może być wypłacone za cały okres wstrzymania.

 

§ 6

 

1.  Dofinansowania nie może otrzymać trener/instruktor, pobierający wynagrodzenie w ramach realizacji programów MSiT, gdy wynagrodzenie to ze środków MSiT wynosi powyżej kwoty 1300 zł brutto miesięcznie /bez środków z zadania „Trener”/ ani też trener/instruktor otrzymujący dofinansowanie do płacy z programów „Animator” lub „Organizator sportu dzieci i młodzieży”.

Kwotę 1300 zł liczymy średnio za okres styczeń – maj przy racie wypłacanej w czerwcu oraz średnio za okres styczeń – listopad w przypadku raty wypłacanej w grudniu.

2.   W przypadku trenerów/instruktorów zatrudnionych w placówkach szkolnictwa sportowego, którzy nie są wykluczeni z prawa do otrzymania dofinansowania do płacy wskutek przyczyn wymienionych w ust. 1, obowiązuje zasada proporcjonalnego podziału należnej kwoty dofinansowania pomiędzy trenera klubowego zawodnika i trenera aktualnie prowadzącego go w placówce szkoleniowej, wg zasady:

3. W przypadku punktów zdobytych przez zawodników finansowanych w ramach SMS, NSMS i OSSM obowiązuje zasada proporcjonalnego podziału należnej kwoty dofinansowania pomiędzy klub a placówkę szkolenia /SMS, NSMS i OSSM/, wg zasady:

·        pierwszy rok szkolenia w placówce – 70% dla klubu, 30% dla placówki;

·        drugi rok szkolenia – j.w. wg proporcji 50% : 50%;

·        trzeci rok szkolenia – j.w. wg proporcji 30% : 70%.

·        od czwartego roku – 100% dla placówki szkolenia sportowego.

Dofinansowaniem można odjąć trenerów, którzy nie są wykluczeni z prawa do otrzymania dofinansowania do płacy wskutek przyczyn wymienionych w ust. 1

 

§ 7

 

Prawo interpretacji zasad i kryteriów przysługuje wyłącznie Ministerstwu Sportu i Turystyki.