(*2008)

 

7. ORGANIZACJA SZKOLENIA MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W PLACÓWKACH SZKOLNICTWA SPORTOWEGO W 2008 ROKU

 

 

7.1. Zasady ogólne

 

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowuje szkolenie sportowe młodzieży uzdolnionej realizowane w placówkach szkolnictwa sportowego: publicznych szkołach mistrzostwa sportowego /sms/, niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego /nsms/, ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych /ossm/, licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży /lossm/, gimnazjalnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży /gossm/.

 

2. W celu przedłużenia okresu szkolenia sportowego, organy prowadzące sms i nsms, mogą tworzyć zespoły szkół, w skład których mogą wchodzić gimnazja i licea.

 

3. Dofinansowanie szkolenia sportowego w publicznych i niepublicznych szkołach/zespołach szkół mistrzostwa sportowego obejmuje wymiar szkolenia powyżej minimalnej liczby godzin /16/ wynikającej z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego /Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078/.

 

4. Środki finansowe MSiT na zadania zlecone powinny być uzupełniane środkami lokalnymi, tj. samorządowymi, klubowymi, od sponsorów, prywatnymi, własnymi, itp. W preliminarzu i w rozliczeniu należy wykazywać je jako „inne środki”.

 

5. W roku szkolnym 2007/2008 szkolenie sportowe w placówkach szkolnictwa sportowego może być realizowane zgodnie z:

- 5.1. programem szkolenia sportowego spełniającym wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia /Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220/

lub

- 5.2. wieloletnim programem szkolenia zatwierdzonym przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy COS, określający m. in.:

- kryteria kwalifikacji do szkoły mistrzostwa sportowego,

- proporcje obciążeń wszechstronnych, ukierunkowanych i specjalistycznych w poszczególnych latach nauki/etapach szkolenia sportowego,

- wykaz sprawdzianów po poszczególnych etapach szkolenia sportowego,

- wykaz zawodów i startów kontrolnych, w których winni uczestniczyć uczniowie zawodnicy
na poszczególnych etapach szkolenia,

- określenie poziomu sportowego, który powinni osiągnąć uczniowie-zawodnicy przechodzący
na wyższy etap szkolenia,

- 5.3. rocznym program szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportu.

 

6. Dofinansowaniem do procesu szkolenia w placówkach szkolnictwa sportowego mogą być objęci wyłącznie zawodnicy legitymujący się co najmniej II klasą sportową oraz zawodnicy-członkowie kadr pzs (w zespołowych grach sportowych) posiadający licencje uprawniające do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym /art. 29. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym /Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm./.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od warunku posiadania II klasy sportowej przez uczniów klas pierwszych sms, nsms i ossm, którzy uzyskają bardzo wysokie wyniki testów sprawnościowych, kwalifikujących do szkolenia w placówce.

 

7. W zajęciach szkolenia sportowego mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu /Dz.U. z 2004 r. Nr 282, poz. 2815/ oraz rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera /Dz.U. z 2006 r. Nr 189, poz. 1396/.

 

8. Zawodnicy kategorii seniorskich mogą uczestniczyć w programie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z udziałem środków MSiT. do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek pzs, okres szkolenia absolwentów placówek szkolnictwa sportowego może być wydłużony do końca roku kalendarzowego (w ramach przyznanych środków). Dotyczy to zawodników, którzy w ostatnim roku startów zdobyli miejsca finałowe w MŚJ lub MEJ, a pzs wyrażą zgodę na ich szkolenie w placówce szkolnictwa sportowego zamiast szkolenia w kadrze młodzieżowej Polski lub KNS.

 

9. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego do klasy lub szkoły działającej na zasadach ogólnych.

 

10. Zawodnicy w okresie szkolenia we wszystkich typach placówek szkolnictwa sportowego, niezależnie od kategorii wiekowej, nie mogą zmieniać barw klubowych.

 

11. Dla uczniów dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych może być prowadzony kurs instruktorski lub sędziowski w uprawianej przez nich dyscyplinie sportu, kurs odnowy biologicznej, menedżerski lub w innej specjalności przydatnej w pracy zawodowej związanej ze sportem /dofinansowywany do 50 % ze środków FRKF + pozostałe - środki własne/.

 

12. Wysokość środków MSiT. dla poszczególnych zleceniobiorców na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w sms, nsms i ossm wyliczana jest corocznie w DSKM na podstawie oceny każdego zawodnika-ucznia uczestniczącego w programie szkolenia i absolwenta, obejmującej klasyfikację sportową, przynależność do kadr pzs, wyniki Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, realizację planów szkoleniowo-startowych oraz lokatę w głównej imprezie sportowej w ocenianym roku szkolnym /ZAŁĄCZNIK NR 1/.

Oceny każdego zawodnika dokonuje się na podstawie potwierdzonego przez odpowiedni związek sportowy wykazu uczniów według wzoru opracowanego w DSKM /ZAŁĄCZNIK 1A/.

Wykaz uczniów obejmuje wszystkich uczniów i absolwentów w ocenianym roku kalendarzowym oraz absolwentów z lat poprzednich.

 

13. Przekazywanie przez pzs środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie sportowe w publicznych placówkach oświatowych /publiczne szkoły mistrzostwa sportowego
i inne szkoły, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego/, winno odbywać się za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, tj. organów tworzących i prowadzących te szkoły.

Otrzymane ze związków środki przeznaczone na realizację w/w zadań powinny być ujmowane w budżecie właściwej jednostki samorządowej, a wydatki – w planie finansowym szkoły z uwzględnieniem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji w odniesieniu do tych środków /rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną – (Dz.U. Nr 116, poz. 783)/.

Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy organem prowadzącym placówkę szkolnictwa sportowego a polskim związkiem sportowym powinny być określone w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi jednostkami.

 

14. Wyliczona wysokość kwoty na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w placówkach szkolnictwa sportowego przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć w ciągu całego roku kalendarzowego /również w okresie wolnym od nauki/.

Placówki szkolnictwa sportowego mogą organizować zgrupowania lub konsultacje szkoleniowe w okresie wakacji letnich oraz innych przerw w nauce. W czasie takiej akcji szkoleniowej prowadzący zobowiązany jest posiadać i prowadzić następującą dokumentację:

·        preliminarz kosztów*,

·        listę uczestników*,

·        aktualne książeczki zdrowia wszystkich zawodników (lub dokumenty równorzędne),

·        regulamin akcji szkoleniowej*(z podpisami uczestników potwierdzającymi jego znajomość),

·        program szkolenia*,

·        dziennik zajęć,

·        rozkład dnia*,

·        dokument potwierdzający ubezpieczenie zawodników,

·        dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe prowadzących

·       potwierdzenie wpłat indywidualnych, w przypadku przebywania na zgrupowaniu sportowym innych, nieuprawnionych osób (zgodnie z listą uczestników).

Wszyscy uczestnicy winni obowiązkowo posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość.

 *  zatwierdzone przez dyrektora/kierownika placówki szkoleniowej.

 

Zawodnicy szkoleni w publicznych i niepublicznych sms oraz wszystkich ossm, w okresie wakacji letnich i zimowych mogą być szkoleni razem z zawodnikami kadr wojewódzkich jedynie za środki, które pzs otrzymał w ramach umowy na prowadzenie placówki.

 

15. Ubiory i sprzęt sportowy, szkoleniowy oraz środki trwałe nabywa na własność pzs i przekazuje lub użycza placówce w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub umowy użyczenia.

Protokół zdawczo-odbiorczy / umowa użyczenia stanowi załącznik do rozliczenia z realizacji przedsięwzięcia.

 

16. Odżywki, lekarstwa i suplementy diety mogą być nabywane na podstawie specyfikacji sporządzonej przez lekarza właściwego polskiego związku sportowego, zaopiniowanej przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej.

 

17. Środki MSiT. przeznaczone na pokrycie kosztów startów w imprezach krajowych
i międzynarodowych w kraju oraz w imprezach zagranicznych, nie obejmują imprez mistrzowskich krajowych i międzynarodowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

 Nie finansuje się zgrupowań kadr narodowych pzs (dotyczy wszystkich kategoriach wiekowych).

 

18. Polski związek sportowy, realizujący przedsięwzięcie, zobowiązany jest do przedstawienia na wniosek MSiT dokumentacji dotyczącej dofinansowanego zadania, a w szczególności:

a. źródłowych dokumentów finansowych, tj. rachunków, faktur, umów-zleceń, umów o dzieło, list płac, ryczałtów, itp., potwierdzających poniesione koszty,

b. wzorów umowy trójstronnej pomiędzy Związkiem a klubem macierzystym zawodnika-ucznia i rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia regulującej stosunki prawno-formalne ww. podmiotów w trakcie nauki w sms i po jej zakończeniu, w tym m.in. wysokość odpłatności za udział w programie szkoleniowym, udział sms w kosztach wynikających ze zmian barw klubowych w okresie po zakończeniu szkolenia w sms, itp.,

c. umów z właścicielami wszystkich pomieszczeń, obiektów sportowych, socjalno-bytowych i odnowy biologicznej i innych niezbędnych do działalności sms,

d. innej dokumentacji wymaganej rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późn. zm./.

 

19. Wszelkie zmiany w planie organizacyjno-finansowym wymagają zgody DSKM; aby uzyskać zgodę na zmianę planu /aneks do umowy/ – pzs przed terminem wnioskowanej zmiany powinny złożyć w DSKM:

- uzasadnienie merytoryczne wnioskowanej zmiany,

- plan finansowy po zmianach.

 

20. Zmiany asortymentu i ilości zakupionego sprzętu i ubiorów sportowych oraz środków trwałych wymagają zgody DSKM, na zasadach jw.

 

21. W placówkach szkolnictwa sportowego mogą być szkoleni wyłącznie zawodnicy zatwierdzeni przez pzs na wykazie przekazanym do DSKM. Zleceniobiorca winien informować DSKM o zmianach w wykazie zawodników szkolonych w poszczególnych placówkach za pośrednictwem poczty elektronicznej /e-mail/ oraz zbiorczo w wersji papierowej składanej wraz z planem po zmianach.

 

22. W placówkach szkolnictwa sportowego w grach zespołowych pzs może rozliczyć imprezy zgodnie z preliminarzem rozgrywek. Pzs musi jednak przekazać kalendarz do DSKM (pod umowę),
a w poz. od 1 do 4 planu mogą być one rozliczone pod jedną pozycją. W przypadku ich zmiany powinien przedłożyć nowy terminarz rozgrywek. W rozliczeniu powinien być ponadto przedłożony wykaz zawodników uprawnionych do szkolenia, którzy w tych rozgrywkach uczestniczyli.

 

23. W ramach osobowego funduszu płac oraz bezosobowego funduszu płac mogą być zatrudnione tylko osoby bezpośrednio realizujące zadanie.

24. Zleceniobiorca winien złożyć do DSKM sprawozdania z realizacji szkolenia sportowego oraz rozliczenie finansowe w terminach określonych w umowie. Kompletną dokumentację należy złożyć
w formie uporządkowanej. Do każdej akcji, w pozycjach planu 1 - 4, należy dołączyć listę podpisaną przez uczestników /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach MSiT. może wyrazić zgodę na odstępstwa od opracowanych zasad dotyczących dofinansowania szkolenie sportowego młodzieży uzdolnionej realizowanego w placówkach szkolnictwa sportowego: publicznych szkołach mistrzostwa sportowego /sms/, niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego /nsms/, ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych /ossm/, licealnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży /lossm/, gimnazjalnych ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży /gossm/.