(*2008)

 

7.2. Założenia szkoleniowo-finansowe szkolenia w publicznych szkołach

mistrzostwa sportowego

 

1. Stowarzyszenia ubiegające się o organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych sms z udziałem środków Ministerstwa Sportu z FRKF, składają w DSKM wniosek zawierający:

a.   uchwałę Zarządu dotyczącą prowadzenia szkolenia w sms wraz z określeniem praw
i kompetencji zarówno sms jak i pzs oraz statusu prawnego placówki wynikającego z dokumentu organu prowadzącego,

b. proponowany termin rozpoczęcia realizacji szkolenia w organizowanej sms,

c.   wieloletni program szkolenia sportowego dostosowany do wieku uczniów-zawodników spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia /Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220/

  lub

 - wieloletni program szkolenia sportowego, zatwierdzony przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy COS, o którym mowa w 7.1. Zasady ogólne pkt. 5.2

d.  ramowy roczny program szkolenia,

e. uchwałę organu prowadzącego o powołaniu sms,

f.    porozumienie z organem prowadzącym szkołę dot. stosunków prawno-finansowych działalności sms oraz praw i kompetencji poszczególnych stron,

g. statut i regulamin szkoły,

h.   umowy z właścicielami wszystkich pomieszczeń, obiektów sportowych, socjalno-bytowych i odnowy biologicznej niezbędnych do działalności sms,

i. wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w sms,

j. informację o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w sms,

k.   imienną listę zawodników z wyszczególnieniem: klas sportowych, nr licencji, przynależności do kadr pzs i klubów,

l. wykaz kadry trenerskiej /wykształcenie, praktyka zawodowa, klasa trenerska/,

m.  wzór umowy trójstronnej pomiędzy pzs a klubem macierzystym zawodnika-ucznia i rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia regulującej stosunki prawno-finansowe ww. podmiotów w trakcie nauki w sms i po jej zakończeniu, w tym m.in. wysokość odpłatności za udział w programie szkoleniowym, udział sms w kosztach wynikających ze zmiany barw klubowych w okresie po zakończeniu szkolenia w sms, itp.,

n.   umowę pomiędzy pzs a szkołą dot. zabezpieczenia procesu edukacji oraz programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w sms,

o. statut pzs,

p.  wypis z rejestru sądowego lub innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej jednostki,

q.  wstępną kalkulację kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności sms, z uwzględnieniem środków MSiT, środków własnych i pochodzących z innych źródeł,

r.  inną dokumentację wymaganą rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późn. zm./.

W przypadku złożenia kopii – wybrane dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

2. Wniosek (zawierający kompleksową koncepcję rozwoju i strukturę szkolenia w pzs) winien być złożony najpóźniej w sierpniu roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności sms realizującej szkolenie młodzieży uzdolnionej z udziałem środków MSiT.

 

3. Wnioski zawierające kalkulację kosztów, uwzględniające wyłącznie środki MSiT – nie będą rozpatrywane.

 

4. PZS i inne stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w sms z udziałem środków MSiT, ubiegające się o dofinansowanie szkolenia w danym roku, corocznie składają udokumentowany wniosek według obowiązującego wzoru opracowanego w DSKM wg. rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań za środków FRKF /Dz.U. z 2006 r. Nr 134. poz. 944 z późn. zm./:

a. podstawę uruchomienia środków na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej w sms stanowi umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a zleceniobiorcą przedsięwzięcia po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu negocjacji;

b. negocjacje ze zleceniobiorcą dotyczą wszystkich istotnych elementów umowy, a w szczególności:          

      - zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,

      - wysokości dofinansowania, w tym % kosztów na obsługę realizacji zadania,

c. integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, w tym „Plan kosztów zadania zleconego-szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w szkole mistrzostwa sportowego”, według wzoru opracowanego w DSKM.

 

5. Wysokość środków dla poszczególnych zleceniobiorców na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w sms wyliczana jest corocznie w DSKM na podstawie oceny każdego zawodnika-ucznia i absolwenta uczestniczącego w programie szkolenia, obejmującej klasyfikację sportową, przynależność do kadr polskich związków sportowych, wyniki MTSF, realizację planów startowo-wynikowych oraz lokatę w głównej imprezie sportowej w ocenianym roku szkolnym.

Oceny każdego zawodnika-ucznia, dokonuje się na podstawie potwierdzonego przez odpowiedniego zleceniobiorcę wykazu uczniów według wzoru opracowanego w DSKM /ZAŁĄCZNIK  NR 1.A/.

Wykaz uczniów obejmuje wszystkich uczniów i absolwentów w ocenianym roku kalendarzowym oraz absolwentów z lat poprzednich.

 

6. Wymagana dokumentacja na rok 2008 dla zleceniobiorców już funkcjonujących w programie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w placówkach szkolnictwa sportowego:

a. aktualny wykaz zawodników-uczniów poszczególnych szkół mistrzostwa sportowego lub szkolonych w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży wg stanu na dzień 01.01.2008 r. zawierający:

·   nazwisko i imię zawodnika/czki,

·   rok urodzenia,

·   nazwę klubu macierzystego zawodnika/czki,

·   nazwa województwa, z którego pochodzi zawodnik/czka,

·   numer licencji pzs,

·   klasę szkolną, do której aktualnie uczęszcza,

·   aktualną klasę sportową,

·   udział w kadrze pzs /juniorów, młodzieżowej, seniorów, olimpijskiej/,

·   nazwę i termin imprezy głównej, w której planowany jest start w roku 2008.

b. dokumentacja wynikająca z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego /Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078/:

- oświadczenie, że placówka szkolnictwa sportowego posiada lub prawnie wykorzystuje obiekty lub urządzenia niezbędne do realizacji szkolenia sportowego,

·   program szkolenia sportowego spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia /Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220/

lub

·   wieloletni program szkolenia sportowego, zatwierdzony przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy COS, o którym mowa w 7.1. Zasady ogólne pkt. 5.2

·  plany szkolenia sportowego na rok 2008:

- zawodników objętych szkoleniem w poszczególnych kadrach pzs,

- grup szkoleniowych pozostałych zawodników.

Powyższe plany winny zawierać również:

·   nazwiska i imiona, klasę trenerską szkoleniowców bezpośrednio realizujących szkolenie w danej grupie,

·   nazwisko i imię szkoleniowca koordynującego szkolenie sportowe realizowane we wszystkich sms, w których prowadzone jest szkolenie w tej dyscyplinie sportu,

·  nazwisko i imię przedstawiciela Związku odpowiedzialnego za szkolnictwo sportowe.

 

7. Środki MSiT. na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego mogą być przeznaczone na niżej wymienione środki realizacji zadania zleconego:

·    zgrupowania i konsultacje w kraju,

·   zgrupowania, tzw. miejscowe lub dochodzeniowe, w tym dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania,

·    zgrupowania szkoleniowe za granicą,

·    starty w imprezach krajowych i międzynarodowych w kraju i za granicą,

·   bezosobowy fundusz płac /w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę oraz wynagrodzenia służb finansowych placówki szkoleniowej/,

·   ubezpieczenia uczniów sms, sprzętu itp., /z wyjątkiem dobrowolnych ubezpieczeń płaconych przez szkoleniowców/,

·    wynajem obiektów sportowych,

·    zakupy sprzętu i ubiorów sportowych,

·    zakupy odżywek, lekarstw i suplementów diety,

·    niezbędne badania lekarskie, diagnostyczne, wydolnościowe,

·   inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji programu szkolenia sportowego, po uzyskaniu zgody DSKM,

·    koszty obsługi realizacji zadania .

Koszty obsługi realizacji zadania, mogą wynosić do 10 % środków MSiT. /liczonych od kosztów bezpośrednich/ na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych sms i obejmować wydatki, ponoszone zarówno przez sms jak i polski związek sportowy, związane z:

·   wynajmem lokalu,

·   zakupami niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

·   kosztami łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi,

·   opłatami za nośniki energii,

·   kosztami realizacji zamówień publicznych,

·   kosztami niezbędnych podróży służbowych, w tym koszty związane z kontrolami i wizytacjami,

·   wynagrodzeniem osób obsługujących zadanie,

·   oraz inne koszty uzgodnione z DSKM.