(*2008)

 

7.4. Założenia szkoleniowo-finansowe szkolenia w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych

 

1. Stowarzyszenia ubiegające się o organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo
w ossm z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z FRKF, składają w DSKM wniosek zawierający:

a.  uchwałę Zarządu placówki dotyczącą prowadzenia szkolenia w ossm wraz z określeniem praw i kompetencji zarówno ossm jak i pzs,

b.  proponowany termin rozpoczęcia realizacji szkolenia w organizowanym ossm,

c.  wieloletni program szkolenia sportowego dostosowany do wieku zawodników zatwierdzony przez Zespół Metodyczno-Szkoleniowy COS oraz ramowy program szkolenia /roczny/,

d.  uchwałę organu prowadzącego (polskiego związku sportowego) o powołaniu ossm,

e.  statut (stowarzyszenia na bazie którego tworzony jest ośrodek) i regulamin ośrodka

 

f.   wykaz i warunki korzystania z obiektów i urządzeń sportowych w ossm,

g.   informację o warunkach opieki medycznej i odnowy biologicznej w ossm,

h.  imienną listę zawodników z wyszczególnieniem: klas sportowych, nr licencji, przynależności do kadr pzs i klubów,

i.   wykaz kadry trenerskiej /wykształcenie, praktyka zawodowa, klasa trenerska/,

j.   statut pzs,

k.   wypis z rejestru sądowego lub innego rejestru, albo zaświadczenie bądź informacja z ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej jednostki,

l.   wstępną kalkulację kosztów bezpośrednich i pośrednich działalności ossm, z uwzględnieniem środków MSiT, środków własnych i pochodzących z innych źródeł,

Polski związek sportowy powinien mieć w swojej dokumentacji (do wglądu na życzenie Ministerstwa Sportu i Turystyki):

a. wzór umowy trójstronnej pomiędzy pzs a klubem macierzystym zawodnika-ucznia i rodzicami /prawnymi opiekunami/ ucznia regulującej stosunki prawno-finansowe ww. podmiotów w trakcie szkolenia w ossm i po jej zakończeniu, w tym m.in. wysokość odpłatności za udział w programie szkoleniowym, udział ossm w kosztach wynikających ze zmiany barw klubowych w okresie po zakończeniu szkolenia w ossm, itp.,

b. umowy z właścicielami wszystkich pomieszczeń, obiektów sportowych, socjalno-bytowych i odnowy biologicznej niezbędnych do działalności ossm,

c. inną dokumentację wymaganą rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późn. zm./. 

W przypadku złożenia kopii – wybrane dokumenty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

2. Wniosek (zawierający kompleksową koncepcję rozwoju i strukturę szkolenia w pzs) winien być złożony najpóźniej w sierpniu roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności ossm realizującego szkolenie młodzieży uzdolnionej z udziałem środków MSiT.

 

3. Wnioski zawierające kalkulację kosztów, uwzględniające wyłącznie środki MSiT. – nie będą rozpatrywane.

 

4. Polskie związki sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ossm z udziałem środków MSiT, ubiegające się o dofinansowanie szkolenia w danym roku, corocznie składają udokumentowany wniosek według obowiązującego wzoru opracowanego w DSKM wg. rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań za środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej /Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późn. zm./.

a.  podstawę uruchomienia środków na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej w ossm stanowi umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą przedsięwzięcia po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu negocjacji,

b. negocjacje ze zleceniobiorcą dotyczą wszystkich istotnych elementów umowy,
a w szczególności:

- zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,

- wysokości dofinansowania, w tym % na koszty obsługi zadania.

c. integralną część umowy stanowią załączniki do umowy, w tym „Plan kosztów zadania zleconego-szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w szkole mistrzostwa sportowego”, według wzoru opracowanego w DSKM.

 

5. Wysokość środków dla poszczególnych zleceniobiorców na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ossm wyliczana jest corocznie w DSKM na podstawie oceny każdego zawodnika-ucznia i absolwenta uczestniczącego programie szkolenia, obejmującej klasyfikację sportową, przynależność do kadr pzs, wyniki MTSF, realizację planów startowo-wynikowych oraz lokatę w głównej imprezie sportowej w ocenianym roku szkolnym.

Oceny każdego zawodnika-ucznia, dokonuje się na podstawie potwierdzonego przez odpowiedniego zleceniobiorcę wykazu uczniów według wzoru opracowanego w DSKM /ZAŁĄCZNIK NR 1.A/.

Wykaz uczniów obejmuje wszystkich uczniów i absolwentów w ocenianym roku kalendarzowym oraz absolwentów z lat poprzednich.

Powyższa kwota może być powiększona o środki przeznaczone na dofinansowanie obsługi administracyjnej w wysokości do 50.000 zł rocznie.

 

6. Wymagana dokumentacja na rok 2008 dla zleceniobiorców już funkcjonujących w programie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w placówkach szkolnictwa sportowego:

a.  aktualny wykaz zawodników-uczniów poszczególnych ossm wg stanu na dzień 01.01.2008 r. zawierający:

·        nazwisko i imię zawodnika/czki,

·        rok urodzenia,

·        nazwę klubu macierzystego zawodnika/czki,

·        nazwa województwa, z którego pochodzi zawodnik/czka,

·        numer licencji pzs,

·        klasę szkolną, do której aktualnie uczęszcza,

·        aktualną klasę sportową,

·        udział w kadrze pzs /juniorów, młodzieżowej, seniorów, olimpijskiej/,

·        nazwę i termin imprezy głównej, w której planowany jest start w roku 2008.

b. dokumentacja dotycząca szkolenia sportowego:

·  oświadczenie, że ośrodek szkolenia sportowego młodzieży posiada lub prawnie wykorzystuje obiekty lub urządzenia niezbędne do realizacji szkolenia sportowego,

·   wieloletni program szkolenia sportowego, zatwierdzony przez Zespół Metodyczno Szkoleniowy COS, o którym mowa w 7.1. Zasady ogólne pkt. 5.2

- lub program szkolenia sportowego spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia /Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220/

§   plany szkolenia sportowego na rok 2008:

- zawodników objętych szkoleniem w poszczególnych kadrach pzs,

- grup szkoleniowych pozostałych zawodników.

Powyższe plany winny zawierać również:

§   nazwiska i imiona, klasę trenerską szkoleniowców bezpośrednio realizujących szkolenie w danej grupie,

§   nazwisko i imię szkoleniowca koordynującego szkolenie sportowe realizowane we wszystkich ossm, w których prowadzone jest szkolenie w tej dyscyplinie sportu,

§   nazwisko i imię przedstawiciela Związku odpowiedzialnego za placówki szkolnictwa sportowego.

 

7. Środki MSiT na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ossm mogą być przeznaczone na niżej wymienione środki realizacji zadania zleconego:

·  zgrupowania i konsultacje w kraju,

·  zgrupowania, tzw. miejscowe lub dochodzeniowe, w tym dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania,

·  zgrupowania szkoleniowe za granicą,

·  starty w imprezach krajowych i międzynarodowych w kraju i za granicą,

·  bezosobowy fundusz płac /w tym również składki ZUS płacone przez pracodawcę oraz wynagrodzenia służb finansowych placówki szkoleniowej/,

§  osobowy fundusz płac /w tym również składki na ZUS płacone przez pracodawcę oraz wynagrodzenia służb finansowych placówki szkoleniowej/,

§  ubezpieczenia zawodników, sprzętu itp. /z wyjątkiem dobrowolnych ubezpieczeń płaconych przez szkoleniowców/,

·  wynajem obiektów sportowych,

·  zakupy sprzętu i ubiorów sportowych,

·  zakupy odżywek, lekarstw i suplementów diety,

·  niezbędne badania lekarskie, diagnostyczne, wydolnościowe,

·  inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji programu szkolenia sportowego, po uzyskaniu zgody DSKM,

·  koszty obsługi realizacji zadania.

Koszty obsługi realizacji zadania, mogą wynosić do 10 % środków MSiT. /liczonych od kosztów bezpośrednich/ na organizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych ossm i obejmować wydatki, ponoszone zarówno przez ossm jak i pzs, związane z:

·   wynajmem lokalu,

·   zakupami niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

·   kosztami łączności i korespondencji, w tym koszty związane m.in. z opłatami bankowymi,

·   opłatami za nośniki energii,

·   kosztami realizacji zamówień publicznych,

·   kosztami niezbędnych podróży służbowych, w tym koszty związane z kontrolami i wizytacjami,

·   wynagrodzeniem osób obsługujących zadanie,

·   oraz inne koszty uzgodnione z DSKM.

Dofinansowanie ze środków FRKF na wynagrodzenia osobowe nie może przekroczyć 25% kosztów bezpośrednich przeznaczonych na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej w poszczególnych ossm.