(*2008)

ZAŁĄCZNIK NR 1  

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH

na dofinansowanie procesu szkolenia sportowego

w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego

i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży

oraz działalności niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego

w roku 2008

 

Podział środków finansowych Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego przeznaczonych na dofinansowanie procesu szkolenia sportowego w placówkach szkolnictwa sportowego zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:

            1. klasyfikacja sportowa zawodników;

            2. przynależność do kadr polskich związków sportowych;

            3. osiągnięcia sportowe;

            4. wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej;

            5. realizacja zadań szkoleniowo-startowych

poszczególnych zawodników w ocenianym roku szkolnym.

 

I. Przyjmując wysokość dofinansowania:

-  na obsługę administracyjną dla ośrodków szkolenia sportowego młodzieży w wysokości do 50.000 zł na jeden ośrodek,

-  na proces dydaktyczny i obsługę administracyjną dla niepublicznych sms  w wysokości do 250.000 zł na jedną szkołę,

- odejmuje się powyższą kwotę od ogólnej wysokości środków przyznanych na dofinansowanie placówek szkolnictwa sportowego, zaś pozostałą kwotę dzieli się wg poniższego:

 

            1. klasyfikacja sportowa zawodników                                        - 10 %

            2. przynależność do kadr pzs                                                    - 25 %

            3. osiągnięcia sportowe /start w imprezie głównej/                    - 20 %

            4. wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej         - 25 %

            5. realizacja zadań szkoleniowo-startowych                              - 20 %

 

II. Oceniając klasyfikację sportową - poszczególne klasy sportowe przeliczane będą na punkty wg poniższej zasady:

                        - kl. MM            -   8 pkt

                        - kl. M              -   6 pkt

                        - kl. I                -   3 pkt

                        - kl. II               -   1 pkt

Kwota przeznaczona do podziału za klasyfikację sportową /10% ogólnej/ podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten przemnożony przez ilość punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za klasyfikację.

 

III. Oceniając przynależność do kadr p z s  - udział w kadrach poszczególnych kategorii wiekowych przeliczany będzie na punkty wg. poniższej zasady:

 

K a d r a

P k t

- Olimpijska /KOl/

- Narodowa Seniorów  /KNS/

- Młodzieżowa   /MKN/

- Juniorów   /KNJ/

- Juniorów mł. / Kadetów  /KNJm/

- Wojewódzka   /KW/

         - 12

         -  9

         -  7

         -  4

         -  2

          - 1

Kwota przeznaczona do podziału za przynależność do kadr /25% ogólnej/ podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez ilość punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za udział w kadrach.

IV. Osiągnięcia sportowe

Podobnie, jak przy ocenie ww. składników - osiągnięcia sportowe /uzyskane lokaty w imprezie głównej przez każdego zawodnika w ocenianym roku szkolnym/ będą przeliczane na punkty wg poniższej zasady:

Oceniane imprezy sportowe

Zajmowane miejsca

I

II

III

IV-VIII

IX-XII

Udział

     Igrzyska Olimpijskie

IO

100

99

98

90

85

75

1/ Mistrzostwa Świata Seniorów

2/ Puchary Świata – seniorów

MSwS

PSwS

70

69

68

52

44

40

1/ Młodzieżowe Mistrzostwa Świata

2/ Młodzieżowe Puchary Świata

MMSw

MPSw

60

59

58

44

38

30

1/ Mistrzostwa Europy Seniorów

2/ Puchary Europy Seniorów

MES

PES

50

49

48

38

30

25

1/ Młodzieżowe Mistrzostwa Europy

2/ Młodzieżowe Puchary Europy

3/ Uniwersjada

4/ Akademickie Mistrzostwa Świata

MME

MPE

Un

AMSw

45

44

43

33

26

21

1/ Mistrzostwa Świata Juniorów

2/ Puchary Świata Juniorów

MSwJ

PSwJ

40

39

38

28

22

18

1/ Mistrzostwa Świata Juniorów mł.

2/ Puchary Świata Juniorów mł.

MSwJm

PSwJm

35

34

33

24

18

14

1/ Mistrzostwa Europy Juniorów

2/ Puchary Europy Juniorów

MEJ

PEJ

30

29

28

20

15

11

1/ Mistrzostwa Europy Juniorów mł.

2/ Puchary Europy Juniorów mł.

3/ Europejskie Zawody Nadziei Olimp.

MEJm

PEJm

EYOF

25

24

23

16

11

8

1/ Mistrzostwa Polski Seniorów

2/ Puchary Polski Seniorów

3/ Rozgrywki Ekstraklasy

MPS

PPS

ExK

20

19

18

13

9

6

1/ Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

2/ Młodzieżowe Puchary Polski

3/ Rozgrywki I ligi

MMP

MPP

1L

15

14

13

9

5

3

1/ Mistrzostwa Polski Juniorów

2/ Puchary Polski Juniorów

3/ Rozgrywki II ligi

4/ rozgrywki Centralnych Lig Juniorów

MPJ

PPJ

2L

CLJ

10

9

8

6

3

1

1/ Mistrzostwa Polski Juniorów mł.

2/ Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

3/ Puchary Polski Juniorów mł.

4/ Rozgrywki III i niższych lig,

5/ zawody z udziałem ekip zagran. w kraju i za granicą

MPJm

OOM

PPJm

3L

ZMnr

5

4

3

2

1

--

1/ Międzywojewódzkie Mistrz Młodzików

2/ zawody krajowe w kat. juniora mł. i młodzika

MMM

ZKr

3

2

1

--

--

--

Uwaga:

1/ start w imprezach pucharowych oceniany będzie tylko za miejsce w klasyfikacji generalnej.

2/ udział w kwalifikacjach do MŚ i ME wszystkich kategorii wiekowych będzie oceniany jak 1 m-ce w mistrzostwach Polski danej kategorii wiekowej.

 

Kwota przeznaczona do podziału za osiągnięcia sportowe /20% ogólnej/ podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez ilość punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za start w imprezach głównych.

 

V. Oceniając wynik Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej – wynik MTSF przeliczany będzie na punkty wg. poniższej zasady:

 

Poziom sprawności

Liczba pkt. MTSF

Ocena – pkt.

wybitny

> 641

5

wysoki

561 – 640

3

średni

481 – 560

2

niski

< 480

1

Kwota przeznaczona do podziału za wynik MTSF /25% ogólnej/ podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez ilość punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za udział w kadrach.

 

VI. Stopień realizacji zadań szkoleniowo-startowych będzie uwzględniany proporcjonalnie do jego wykonania przez zawodników poszczególnych placówek szkolnictwa sportowego:

            - realizacja zadania                 - 3 pkt

            - brak realizacji zadania          - 1 pkt

            - brak zadania                         - 0 pkt

Kwota przeznaczona do podziału za realizację zadań szkoleniowo-startowych /20% ogólnej/ podzielona będzie przez sumę punktów wszystkich zawodników uzyskanych za ten składnik oceny.

Wynik ten pomnożony przez ilość punktów uzyskanych przez zawodników ocenianej placówki daje kwotę jej dofinansowania za realizację zadań.

 

VII. Wszystkim zawodnikom, którzy ukończyli szkolenie w ww. placówkach co najmniej 1 rok przed okresem sprawozdawczym i których osiągnięcia w okresie sprawozdawczym zostaną przedstawione w sprawozdaniach rocznych tych placówek, zostaną naliczone punkty za przynależność do kadr pzs oraz za osiągnięcia sportowe /starty w IO, MŚ i ME/ w ocenianym roku w ilości 2 razy wyższej niż uczniom pozostającym w szkoleniu i absolwentom z ocenianego roku.

 

VIII. Suma kwot za poszczególne składniki oceny jest kwotą wyjściową do negocjacji z polskimi związkami sportowymi wysokości dofinansowania szkolenia sportowego dla ocenianej placówki na następny rok.

Ostateczna kwota dofinansowania, na którą zawarta zostanie umowa, jest ustalana po konsultacji z reprezentantami zarządu właściwego p z s.

 

IX. Kwota dofinansowania, wyliczona na podstawie niniejszego algorytmu, może być:

1. - pomniejszona w przypadku:

·  zmniejszenia się możliwości finansowych Departamentu,

·  braku możliwości racjonalnego wykorzystania przyznanych środków przez zleceniobiorcę,

·  gdy aktualny poziom sportowy dofinansowywanych zawodników nie wskazuje na możliwości racjonalnego wykorzystania wyliczonej kwoty,

·  braku terminowości i poprawności realizacji zadania,

2. - powiększona w przypadku:

·   zwiększenia się możliwości finansowych Departamentu,

·   wzrostu kosztów zawiązanych z realizacją przygotowań do ważnych imprez /IO, MŚ, ME/, w których zleceniobiorca planuje udział zawodników objętych dofinansowaniem,

·   wykazania aktualnych potrzeb zleceniobiorcy, wynikających z nieprzewidzianych okoliczności.